Tuesday, February 27, 2007

திருக்குறள் தமிழ்-ஆங்கிலம்

உள்ளுறை - CONTENTS
அறத்துப்பால்
பொருட்பால்
காமத்துப்பால்

VIRTUE
WEALTH
NATURE OF LOVE

அறத்துப்பால் - Part I - VIRTUE

பாயிரம் - PREFACE

1 கடவுள் வாழ்த்து The praise of God
2 வான் சிறப்பு The blessing of Rain
3 நீத்தார் பெருமை The merit of Ascetics
4 அறன் வலியுறுத்தல் The power of virtue

இல்லறவியல் - DOMESTIC VIRTUE

5. இல்வாழ்க்கை Married Life
6. வாழ்க்கைத் துணைநலம் The worth of a wife
7. மக்கட்பேறு The wealth of children
8. அன்புடைமை Loving-kindness
9. விருந்தோம்பல் Hospitality
10. இனியவை கூறல் Sweet words
11. செய்ந்நன்றி அறிதல் Gratitude
12. நடுநிலைமை Equity
13. அடக்கமுடைமை Self-control
14. ஒழுக்கமுடைமை Good decorum
15. பிறனில் விழையாமை Against coveting
another's wife
16. பொறையுடைமை Forgiveness
17. அழுக்காறாமை Avoid envy
18. வெஃகாமை Against covetousness
19. புறங்கூறாமை Against slander
20. பயனில சொல்லாமை Against vain speaking
21. தீவினையச்சம் Fear of sin
22. ஒப்புரவறிதல் Duty to society
23. ஈகை Charity
24. புகழ் Renown

துறவறவியல் - ASCETIC VIRTUE

25 அருளுடைமை Compassion
26 புலால்மறுத்தல் Abstinence from flesh
27 தவம் Penance
28 கூடாஒழுக்கம் Imposture
29 கள்ளாமை The absence of fraud
30 வாய்மை Veracity
31 வெகுளாமை Restraining anger
32 இன்னா செய்யாமை non-violence
33 கொல்லாமை Non-killing
34 நிலையாமை Instability
35 துறவு Renunciation
36 மெய்யுணர்தல் Truth consciousness
37 அவா அறுத்தல் Curbing of desire
38 ஊழ்¢ Destiny
5 Saminathan.doc
1. கடவுள் வாழ்த்து
1. 'A' leads letters; the Ancient Lord
Leads and lords the entire world.
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு 1
2. That lore is vain which does not fall
At His good feet who knoweth all.
கற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்¢றாள் தொழாஅர் எனின் 2
3. Long they live on earth who gain
The feet of God in florid brain.
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார் 3
4. Who hold His feet who likes nor loathes
Are free from woes of human births.
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலர்ன்அடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல 4
5. God's praise who tell, are free from right
And wrong, the twins of dreaming night.
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு 5
6. They prosper long who walk His way
Who has the senses signed away.
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார் 6
7. His feet, whose likeness none can find,
Alone can ease the anxious mind.
தனக்குஉவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க்கு கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது 7
8. Who swims the sea of vice is he
Who clasps the feet of Virtue's sea.
அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறாவாழி நீந்தல் அரிது 8
9. Like senses stale that head is vain
Which bows not to Eight-Virtued Divine.
கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை. 9
10. The sea of births they alone swim
Who clench His feet and cleave to Him.
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார் 10
6 Saminathan.doc
2. வான் சிறப்பு.
1. The genial rain ambrosia call:
The world but lasts while rain shall fall.
வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று 11
2. The rain begets the food we eat
And forms a food and drink concrete.
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை 12
3. Let clouds their visits stay, and dearth
Distresses all the sea-girt earth.
விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி 13
4. Unless the fruitful shower descend,
The ploughman's sacred toil must end.
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால் 14
5. Destruction it may sometimes pour
But only rain can life restore.
கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை 15
6. No grassy blade its head will rear,
If from the cloud no drop appear.
விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது 16
7. The ocean's wealth will waste away,
Except the cloud its stores repay.
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின் 17
8. The earth, beneath a barren sky,
Would offerings for the gods deny.
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு 18
9. Were heaven above to fail below
Nor alms nor penance earth would show.
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின். 19
10. Water is life that comes from rain
Sans rain our duties go in vain.
நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு 20
7 Saminathan.doc
3. நீத்தார் பெருமை
1. No merit can be held so high
As theirs who sense and self deny.
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு 21
2. To con ascetic glory here
Is to count the dead upon the sphere.
துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று 22
3. No lustre can with theirs compare
Who know the right and virtue wear.
இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு 23
4. With hook of firmness to restrain
The senses five, is heaven to gain.
உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரன்என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து 24
5. Indra himself has cause to say
How great the power ascetics' sway.
ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங்¢ கரி 25
6. The small the paths of ease pursue
The great achieve things rare to do.
செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார் 26
7. They gain the world, who grasp and tell
Of taste, sight, hearing, touch and smell.
சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென்று ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு 27
8. Full-worded men by what they say,
Their greatness to the world display.
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும் 28
9. Their wrath, who've climb'd the mount of good,
Though transient, cannot be withstood.
குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது. 29
10. With gentle mercy towards all,
The sage fulfils the vitue's call.
அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான் 30
8 Saminathan.doc
4. அறன்வலியுறுத்தல்
1. From virtue weal and wealth outflow;
What greater good can mankind know?
சிறப்ஈனும்; செல்வமும் ஈனும்; அறத்தினுஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு 31
2. Virtue enhances joy and gain;
Forsaking it is fall and pain.
அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை; அதனை
மறத்தலின் ஊங்குஇல்லை கேடு 32
3. Perform good deeds as much you can
Always and everywhere, o man!
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வா யெல்லாஞ் செயல் 33
4. n spotless mind virtue is found
And not in show and swelling sound.
மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்; அனைத்துஅறன்;
ஆகுல நீர பிற 34
5. Four ills eschew and virtue reach,
Lust, anger, envy, evil-speech.
அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம் 35
6. Do good enow; defer it not
A deathless aid in death if sought.
அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்¢றாத் துணை 36
7. Litter-bearer and rider say
Without a word, the fortune's way.
அறத்தாறு இதுஎன வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை 37
8. Like stones that block rebirth and pain
Are doing good and good again.
வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்குங் கல் 38
9. Weal flows only from virtue done
The rest is rue and renown gone.
அறத்தான் வருவதே இன்பம்:மற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல 39
10. Worthy act is virtue done
Vice is what we ought to shun.
செயற்பால தோரும் அறனே: ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி. 40
9 Saminathan.doc
5. இல்வாழ்க்கை
1. The ideal householder is he
Who aids the natural orders there.
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை 41
2. His help the monk and retired share,
And celibate students are his care.
துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை 42
3. By dutiful householder's aid
God, manes, kin, self and guests are served.
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை 43
4. Sin he shuns and food he shares
His home is bright and brighter fares.
பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் 44
5. In grace and gain the home excels,
Where love with virtue sweetly dwells.
அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது 45
6. Who turns from righteous family
To be a monk, what profits he?
அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றின் புறத்தாற்றிற்
போஒய்ப் பெறுவது எவன். 46
7. Of all who strive for bliss, the great
Is he who leads the married state.
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை 47
8. Straight in virtue, right in living
Make men brighter than monks praying.
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து 48
9. Home-life and virtue, are the same;
Which spotless monkhood too can claim.
அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று 49
10. He is a man of divine worth
Who lives in ideal home on earth.
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் 50
10 Saminathan.doc
6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்
1. A good housewife befits the house,
Spending with thrift the mate's resource.
மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை 51
2. Bright is home when wife is chaste.
If not all greatness is but waste.
மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல் 52
3. What is rare when wife is good.
What can be there when she is bad?
இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்; உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை 53
4. What greater fortune is for men
Than a constant chaste woman?
பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின் 54
5. Her spouse before God who adores,
Is like rain that at request pours.
தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 55
6. The good wife guards herself from blame,
She tends her spouse and brings him fame.
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற்¢ பேணித் தசைசான்ற
சொற்¢காத்துச் சோர்விலாள் பெண் 56
7. Of what avail are watch and ward?
Their purity is women's guard.
சிறைகாக்குங் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்குங் காப்பே தலை 57
8. Women who win their husbands' heart
Shall flourish where the gods resort.
பெற்றாற்¢ பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு 58
9. A cuckold has not the lion-like gait
Before his detractors aright.
புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வவார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை 59
10. An honest wife is home's delight
And children good are jewels abright.
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு 60
11 Saminathan.doc
7. மக்கட்பேறு
1. The world no higher bliss bestows
Than children virtuous and wise.
பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற 61
2. No evil comes and no blemish;
Noble sons bring all we wish.
எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின் 62
3. Children are one's wealth indeed
Their wealth is measured by their deed.
தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்; அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும் 63
4. The food is more than nectar sweet
In which one's children hands insert.
அமிர்¢தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ் 64
5. Children's touch delights the body
Sweet to ears are their words lovely.
மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு 65
6. The flute and lute are sweet they say
Deaf to baby's babble's lay!
குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர் 66
7. A father's duty to his son is
To seat him in front of the wise.
தந்தை மகற்குஆற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல் 67
8. With joy the hearts of parents swell
To see their children themselves excel.
தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது 68
9. The mother, hearing her son's merit
Delights more than when she begot.
ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய் 69
10. The son to sire this word is debt
"What penance such a son begot!"
மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்னோற்றான் கொல்எனுஞ் சொல் 70
12 Saminathan.doc
8. அன்புடைமை
1. What bolt can bar true love in fact
The tricking tears reveal the heart.
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தார் ஆர்வலர்
புன்கண்நீர் பூசல் தரும் 71
2. To selves belong the loveless ones;
To oth'rs the loving e'en to bones.
அன்பிலார் எல்லாந் தமக்குரியர்: அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 72
3. Soul is encased in frame of bone
To taste the life of love alone.
அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போட இயைந்த தொடர்பு 73
4. Love yields aspiration and thence
Friendship springs up in excellence.
அன்புஈனும் ஆர்வம் உடமை: அதுஈனும்
நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு 74
5. The crowning joy of home life flows
From peaceful psychic love always.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்துஞ் சிறப்பு 75
6. "Love is virtue's friend" say know-nots
It helps us against evil plots.
அறத்திற்கே அன்புசார்பு யென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை 76
7. Justice burns the loveless form
Like solar blaze the boneless worm.
என்பு இலதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பிலதனை அறம் 77
8. Life bereft of love is gloom
Can sapless tree in desert bloom?
அன்பகத்தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று 78
9. Love is the heart which limbs must move,
Or vain the outer parts will prove.
புறத்துறுப்பு பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு 79
10. The seat of life is love alone;
Or beings are but skin and bone!
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு 80
13 Saminathan.doc
9. விருந்தோம்பல்
1. Men set up home, toil and earn
To tend the guests and do good turn.
இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு 81
2. To keep out guests cannot be good
Albeit you eat nector-like food.
விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று 82
3. Who tends his guests day in and out
His life in want never wears out.
வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று 83
4. The goddess of wealth will gladly rest
Where smiles welcome the worthy guest.
அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல். 84
5. Should his field be sown who first
Feeds the guests and eats the rest?
வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம். 85
6. Who tends a guest and looks for next
Is a welcome guest in heaven's feast.
செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு 86
7. Worth of the guest of quality
Is worth of hospitality.
இணைத்துணைத் தென்பதொன்று இல்லை: விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன் 87
8. Who loathe guest-service one day cry:
"We toil and store; but life is dry".
பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார் 88
9. The man of wealth is poor indeed
Whose folly fails the guest to feed.
உடமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு 89
10. Anicham smelt withers: like that
A wry-faced look withers the guest.
மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து 90
14 Saminathan.doc
10. இனியவை கூறல்
1. The words of Seers are lovely sweet
Merciful and free from deceit.
இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல் 91
2. Sweet words from smiling lips dispense
More joys than heart's beneficence.
அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொல் னாகப் பெறின் 92
3. Calm face, sweet look, kind words from heart
Such is the gracious virtue's part.
முகத்தான் அமர்ந்தஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம் 93
4. Whose loving words delight each one
The woe of want from them is gone.
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு 94
5. To be humble and sweet words speak
No other jewel do wise men seek.
பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற 95
6. His sins vanish, his virtues grow
Whose fruitful words with sweetness flow.
அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின் 96
7. The fruitful courteous kindly words
Lead to goodness and graceful deeds.
நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல் 97
8. Kind words free from meanness delight
This life on earth and life the next.
சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பந் தரும் 98
9. Who sees the sweets of sweetness here
To use harsh words how can he dare?
இன் சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது? 99
10. Leaving ripe fruits the raw he eats
Who speaks harsh words when sweet word suits.
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று 100
15 Saminathan.doc
11. செய்ந்நன்றி அறிதல்
1. Unhelped in turn good help given
Exceeds in worth earth and heaven.
செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்ற லரிது 101
2. A help rendered in hour of need
Though small is greater than the world.
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 102
3. Help rendered without weighing fruits
Outweighs the sea in grand effects.
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலிற் பெரிது 103
4. Help given though millet- small
Knowers count its good palm- tree tall.
தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார். 104
5. A help is not the help's measure
It is gainer's worth and pleasure.
உதவி வரைத்தன்று உதவி: உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து 105
6. Forget not friendship of the pure
Forsake not timely helpers sure.
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை: துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு 106
7. Through sevenfold births, in memory fares
The willing friend who wiped one's tears.
எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு 107
8. To forget good turns is not good
Good it is over wrong not to brood.
நன்றி மறப்பது நன்றன்று: நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று. 108
9. Let deadly harms be forgotten
While remembering one good-turn.
கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும் 109
10. The virtue-killer may be saved
Not benefit-killer who is damned.
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்: உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு 110
16 Saminathan.doc
12. நடுவுநிலைமை
1. Equity is supreme virtue
It is to give each man his due.
தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின் 111
2. Wealth of the man of equity
Grows and lasts to posterity.
செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து 112
3. Though profitable, turn away
From unjust gains without delay.
நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழிய விடல் 113
4. The worthy and the unworthy
Are seen in their posterity.
தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும் 114
5. Loss and gain by cause arise;
Equal mind adorns the wise.
கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல: நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் அணி 115
6. Of perdition let him be sure
Who leaves justice to sinful lure.
கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
நடுஒரீஇ அல்ல செயின். 116
7. The just reduced to poverty
Is not held down by equity.
கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு 117
8. Like balance holding equal scales
A well poised mind is jewel of the wise.
சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி 118
9. Justice is upright, unbending
And free from crooked word-twisting.
சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்¢கோட்டம் இன்மை பெறின் 119
10. A trader's trade prospers fairly
When his dealings are neighbourly.
வாணிகஞ்¢ செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோற் செயின் 120
17 Saminathan.doc
13. அடக்கமுடைமை
1. Self-rule leads to realms of gods
Indulgence leads to gloomy hades.
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்: அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும் 121
2. No gains with self-control measure
Guard with care this great treasure.
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூ உங்கில்லை உயிர்க்கு 122
3. Knowing wisdom who lives controlled
Name and fame seek him untold.
செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின் 123
4. Firmly fixed in self serene
The sage looks grander than mountain.
நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது 124
5. Humility is good for all
To the rich it adds a wealth special.
எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்: அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து. 125
6. Who senses five like tortoise hold
Their joy prolongs to births sevenfold.
ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து. 126
7. Rein the tongue if nothing else
Or slips of tongue bring all the woes.
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு 127
8. Even a single evil word
Will turn all good results to bad.
ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும் 128
9. The fire-burnt wounds do find a cure
Tongue-burnt wound rests a running sore.
தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு 129
10. Virtue seeks and peeps to see
Self-controlled savant anger free.
கதங்¢காத்தக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து 130
18 Saminathan.doc
14. ஒழுக்கமுடைமை
1. Decorum does one dignity
More than life guard its purity.
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும் 131
2. Virtues of conduct all excel;
The soul aid should be guarded well.
பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை 132
3. Good conduct shows good family
Low manners mark anomaly.
ஒழுக்கம் உடமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும் 133
4. Readers recall forgotten lore,
But conduct lost returns no more.
மறப்பினும் ஒத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும் 134
5. The envious prosper but ill
The ill-behaved sinks lower still.
அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்க் மிலான்கண் உயர்வு 135
6. The firm from virtue falter not
They know the ills of evil thought.
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து 136
7. Conduct good ennobles man,
Bad conduct entails disgrace mean.
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி 137
8. Good conduct sows seeds of blessings
Bad conduct endless evil brings.
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும் 138
9. Foul words will never fall from lips
Of righteous men even by slips.
ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல் 139
10. Though read much they are ignorant
Whose life is not world-accordant.
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார் 140
19 Saminathan.doc
15. பிறனில் விழையாமை
1. Who know the wealth and virtue's way
After other's wife do not stray.
பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல் 141
2. He is the worst law breaking boor
Who haunts around his neighbour's door.
அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல் 142
3. The vile are dead who evil aim
And put faithful friends' wives to shame.
விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தௌ¤ந்தாரில்
தீமை புரிந்துஒழுகு வார் 143
4. Their boasted greatness means nothing
When to another's wife they cling.
எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம்? தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல் 144
5. Who trifles with another's wife
His guilty stain will last for life.
எளிதுஎன இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி 145
6. Hatred, sin, fear, and shame-these four
Stain adulterers ever more.
பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண் 146
7. He is the righteous householder
His neighbour's wife who covets never.
அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன் 147
8. They lead a high-souled manly life
The pure who eye not another's wife.
பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு 148
9. Good in storm bound earth is with those
Who clasp not arms of another's spouse.
நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குஉரியாள் தோள்தோயா தார் 149
10. Sinners breaking virtue's behest
Lust not for another's wife at least.
அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று. 150
20 Saminathan.doc
16. பொறையுடைமை
1. As earth bears up with diggers too
To bear revilers is prime virtue.
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை 151
2. Forgive insults is a good habit
Better it is to forget it.
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று 152
3. Neglect the guest is dearth of dearth
To bear with fools is strength of strength.
இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை 153
4. Practice of patient quality
Retains intact itegrity.
நிறையுடமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி ஒழுகப் படும் 154
5. Vengeance is not in esteem held
Patience is praised as hidden gold.
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற்¢ பொதிந்து 155
6. Revenge accords but one day's joy
Patience carries its praise for aye.
ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந்¢ துணையும் புகழ் 156
7. Though others cause you wanton pain
Grieve not; from unjust harm refrain.
திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று 157
8. By noble forbearance vanquish
The proud that have caused you anguish.
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல் 158
9. More than ascetics they are pure
Who bitter tongues meekly endure.
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர் 159
10. Who fast are great to do penance
Greater are they who bear offence.
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின் 160
21 Saminathan.doc
17. அழுக்காறாமை
1. Deem your heart as virtuous
When your nature is not jealous.
ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு 161
2. No excellence excels the one
That by nature envies none.
விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் 162
3. Who envies others' good fortune
Can't prosper in virtue of his own.
அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான் 163
4. The wise through envy don't others wrong
Knowing that woes from evils throng.
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து 164
5. Man shall be wrecked by envy's whim
Even if enemies spare him.
அழுக்காற உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடீன் பது 165
6. Who envies gifts shall suffer ruin
Without food and clothes with his kin.
கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும். 166
7. Fortune deserts the envious
Leaving misfortune omnious.
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும். 167
8. Caitiff envy despoils wealth
And drags one into evil path.
அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும் 168
9. Why is envy rich, goodmen poor
People with surprise think over.
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும் 169
10. The envious prosper never
The envyless prosper ever.
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லைஅஃது இல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல் 170
22 Saminathan.doc
18. வெஃகாமை
1. Who covets others' honest wealth
That greed ruins his house forthwith.
நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும் 171
2. Who shrink with shame from sin, refrain
From coveting which brings ruin.
படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படவ செய்யார்
நடுவன்மை நாμoo‘ பவர் 172
3. For spiritual bliss who long
For fleeting joy commit no wrong.
சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர் 173
4. The truth-knowers of sense-control
Though in want covet not at all.
இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர் 174
5. What is one's subtle wisdom worth
If it deals ill with all on earth.
அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின் 175
6. Who seeks for grace on righteous path
Suffers by evil covetous wealth.
அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும் 176
7. Shun the fruit of covetousness
All its yield is inglorious.
வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன் 177
8. The mark of lasting wealth is shown
By not coveting others' own.
அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். 178
9. Fortune seeks the just and wise
Who are free from coveting vice.
அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன்அறிந் தாங்கே திரு. 179
10. Desireless, greatness conquers all;
Coveting misers ruined fall.
இறல்ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு 180
23 Saminathan.doc
19. புறங்கூறாமை
1. Though a man from virtue strays,
To keep from slander brings him praise.
அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறான் என்றல் இனிது 181
2. Who bite behind, and before smile
Are worse than open traitors vile.
அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை 182
3. Virtue thinks it better to die,
Than live to backbite and to lie.
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும் 183
4. Though harsh you speak in one's presence
Abuse is worse in his absence.
கண்நின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்இன்று பின்நோக்காச் சொல் 184
5. Who turns to slander makes it plain
His praise of virtue is in vain.
அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும் 185
6. His failings will be found and shown,
Who makes another's failings known.
பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும் 186
7. By pleasing words who make not friends
Sever their hearts by hostile trends.
பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர் 187
8. What will they not to strangers do
Who bring their friends' defects to view?
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு 188
9. The world in mercy bears his load
Who rants behind words untoward
அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை. 189
10. No harm would fall to any man
If each his own defect could scan.
ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங்¢ காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு 190
24 Saminathan.doc
20. பயனில சொல்லாமை
1. Vain talk before many is worse
Than doing to friends deeds adverse.
பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும் 191
2. Vain talk before many is worse
Than doing to friends deeds adverse.
பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது 192
3. The babbler's hasty lips proclaim
That "good-for-nothing" is his name.
நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை 193
4. Vain words before an assembly
Will make all gains and goodness flee.
நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து 194
5. Glory and grace will go away
When savants silly nonsense say.
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின் 195
6. Call him a human chaff who prides
Himself in weightless idle words.
பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல் 196
7. Let not men of worth vainly quack
Even if they would roughly speak.
நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று 197
8. The wise who weigh the worth refrain
From words that have no grain and brain.
அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல் 198
9. The wise of spotless self-vision
Slip not to silly words-mention.
பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துமஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர் 199
10. To purpose speak the fruitful word
And never indulge in useless load.
சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல் 200
25 Saminathan.doc
21. தீவினையச்சம்
1. Sinners fear not the pride of sin.
The worthy dread the ill within.
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னுஞ் செருக்கு 201
2. Since evil begets evil dire
Fear ye evil more than fire.
தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும் 202
3. The wisest of the wise are those
Who injure not even their foes.
அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் 203
4. His ruin virtue plots who plans
The ruin of another man's.
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு 204
5. Who makes poverty plea for ill
Shall reduce himself poorer still.
இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து 205
6. From wounding others let him refrain
Who would from harm himself remain.
தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால்
தன்னை அடல்வேண்டா தான் 206
7. Men may escape other foes and live
But sin its deadly blow will give.
எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும் 207
8. Ruin follows who evil do
As shadow follows as they go.
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அடிஉரைந் தற்று 208
9. Let none who loves himself at all
Think of evil however small.
தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால் 209
10. He is secure, know ye, from ills
Who slips not right path to do evils.
அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின் 210
26 Saminathan.doc
22. ஒப்புரவறிதல்
1. Duty demands nothing in turn;
How can the world recompense rain?
கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு 211
2. All the wealth that toils give
Is meant to serve those who deserve.
தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு 212
3. In heav'n and earth 'tis hard to find
A greater good than being kind.
புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற 213
4. He lives who knows befitting act
Others are deemed as dead in fact.
ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும் 214
5. The wealth that wise and kind do make
Is like water that fills a lake.
ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு 215
6. Who plenty gets and plenty gives
Is like town-tree teeming with fruits.
பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின் 216
7. The wealth of a wide-hearted soul
Is a herbal tree that healeth all.
மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின் 217
8. Though seers may fall on evil days
Their sense of duty never strays.
இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடனறி காட்சி யவர் 218
9. The good man's poverty and grief
Is want of means to give relief.
நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு 219
10. By good if ruin comes across
Sell yourself to save that loss.
ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து 220
27 Saminathan.doc
23. ஈகை
1. To give the poor is charity
The rest is loan and vanity.
வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து 221
2. To beg is bad e'en from the good
To give is good, were heaven forbid.
நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று 222
3. No pleading, "I am nothing worth,"
But giving marks a noble birth.
இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே உள 223
4. The cry for alms is painful sight
Until the giver sees him bright.
இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காμn‘ அளவு 224
5. Higher's power which hunger cures
Than that of penance which endures.
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் 225
6. Drive from the poor their gnawing pains
If room you seek to store your gains.
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி 226
7. Who shares his food with those who need
Hunger shall not harm his creed.
பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசிஎன்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது 227
8. The joy of give and take they lose
Hard-hearted rich whose hoarding fails.
ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர் 228
9. Worse than begging is that boarding
Alone what one's greed is hoarding.
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல் 229
10. Nothing is more painful than death
Yet more is pain of giftless dearth.
சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை 230
28 Saminathan.doc
24. புகழ்
1. They gather fame who freely give
The greatest gain for all that live.
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு 231
2. The glory of the alms-giver
Is praised aloud as popular.
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ் 232
3. Nothing else lasts on earth for e'er
Saving high fame of the giver!
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன்று இல் 233
4. From hailing gods heavens will cease
To hail the men of lasting praise
நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தேள் உலகு 234
5. Fame in fall and life in death
Are rare but for the soulful worth.
நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது 235
6. Be born with fame if birth you want
If not of birth you must not vaunt.
தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று 236
7. Why grieve at those who blame the shame
Of those who cannot live in fame?
புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன். 237
8. To men on earth it is a shame
Not to beget the child of fame.
வரையென்ப வையத்தார்க்கு கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறா விடின் 238
9. The land will shrink in yield if men
O'erburden it without renown.
வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம் 239
10. They live who live without blemish
The blameful ones do not flurish.
வசைஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர் 240
29 Saminathan.doc
25. அருளுடைமை
1. The wealth of wealth is wealth of grace
Earthly wealth e'en the basest has.
அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்μn‘ உள 241
2. Seek by sound ways good compassion;
All faiths mark that for-salvation.
நல்லாற்றால் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்¢
தேரினும் அஃதே துணை. 242
3. The hearts of mercy shall not go
Into dark worlds of gruesome woe.
அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல். 243
4. His soul is free from dread of sins
Whose mercy serveth all beings.
மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வாற்¢கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. 244
5. The wide wind-fed world witness bears:
Men of mercy meet not sorrows.
அல்லல் அருள்£ள்வாற்கு இல்லை வளிவழங்கும்
மல்லல்மா ஞாலம் கரி 245
6. Who grace forsake and graceless act
The former loss and woes forget.
பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார் 246
7. This world is not for weathless ones
That world is not for graceless swines.
அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு. 247
8. The wealthless may prosper one day;
The graceless never bloom agay.
பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது. 248
9. Like Truth twisted by confused mind
Wisdom is vain in hearts unkind.
தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம் 249
10. Think how you feel before the strong
When to the feeble you do wrong.
வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லும் இடத்து. 250
30 Saminathan.doc
26. புலால் மறுத்தல்
1. What graciousness can one command
who feeds his flesh by flesh gourmand.
தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் 251
2. The thriftless have no property
And flesh-eaters have no pity.
பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு 252
3. Who wields a steel is steel-hearted
Who tastes body is hard-hearted.
படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றூக்காது ஒன்றன்
உடல்சுவை உண்டார் மனம். 253
4. If merciless it is to kill,
To kill and eat is disgraceful.
அருளல்லது யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்லது அவ்வூன் தினல். 254
5. Off with flesh; a life you save
The eater hell's mouth shall not waive!
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாறு அளறு 255
6. None would kill and sell the flesh
For eating it if they don't wish.
தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல் 256
7. From eating flesh men must abstain
If they but feel the being's pain.
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ணாது உணர்வார்ப் பெறின் 257
8. Whose mind from illusion is freed
Refuse on lifeless flesh to feed.
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரின் தலைப் பிரிந்தஊண். 258
9. Not to-kill-and-eat, truly
Excels thousand pourings of ghee!
அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று. 259
10. All lives shall lift their palms to him
Who eats not flesh nor kills with whim.
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும் 260
31 Saminathan.doc
27. தவம்
1. Pains endure; pain not beings
This is the type of true penance.
உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு. 261
2. Penance is fit for penitents 262
Not for him who in vain pretends.
தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது. 262
3. Is it to true penitent's aid,
That others austere path avoid?
துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம் 263
4. n penance lies the power to save
The friends and foil the foe and knave.
ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும் 264
5. What they wish as they wish is won
Here hence by men penance is done.
வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும் 265
6. Who do penance achieve their aim
Others desire-rid themselves harm.
தவஞ்செய்வார் தங்கமருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட்¢ பட்டு 266
7. Pure and bright gets the gold in fire;
and so the life by pain austere.
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடக்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு 267
8. He worship wins from every soul
Who Master is by soul control.
தன்னுயிர் தான் அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாம் தொழும். 268
9. They can even defy death
Who get by penance godly strenth.
கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு. 269
10. Many are poor and few are rich
For they care not for penance much.
இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர். 270
32 Saminathan.doc
28. கூடாவொழுக்கம்
1. Elements five of feigned life
Of a sly hypocrite within laugh.
வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும். 271
2. Of what avail are sky-high shows
When guild the conscience gnaws and knows.
வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம்
தான்அறி குற்றப் படின் 272
3. Vaunting sainthood while week within
Seems a grazer with tiger skin.
வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று. 273
4. Sinning in saintly show is like
Fowlers in ambush birds to strike.
தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று. 274
5. Who false within but freedom feign
Shall moan "What have we done" with pain.
பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று
ஏதம் பலவுந் தரும். 275
6. Vilest is he who seems a saint
Cheating the world without restraint.
நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் 276
7. Berry-red is his outward view,
Black like its nose his inward hue.
புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூக்கிற் கரியார் உடைத்து 277
8. Filthy in mind some bathe in streams
Hiding sins in showy extremes.
மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர். 278
9. Know men by acts and not by forms
Strait arrow kills, bent lute but charms.
கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஅங் கன்ன
வினைபடு பாலால் கொளல். 279
10. No balding nor tangling the hair!
Abstain from condemned acts with care.
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின். 280
33 Saminathan.doc
29. கள்ளாமை
1. Let him who would reproachless be
From all frauds guard his conscience free.
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 281
2. "We will by fraud win other's wealth"
Even this thought is sin and stealth.
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 282
3. The gain by fraud may overflow
But swift to ruin it shall go.
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும். 283
4. The fruit that fraud and greed obtain
Shall end in endless grief and pain.
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும். 284
5. Love and Grace are not their worth
Who watch to waylay dozer's wealth.
அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல். 285
6. They cannot walk in measured bounds
who crave and have covetous ends.
அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர் 286
7. Men of measured wisdom shun
Black art of fraud and what it won.
களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல். 287
8. Virtue abides in righteous hearts
Into minds of frauds deceit darts.
அளவறிந்தார் நெங்சத் தறம்போல் நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு. 288
9. They perish in their perfidy
Who know nothing but pilfery.
அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர். 289
10. Even the body rejects thieves;
The honest men, heaven receives.
கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுலகு 290
34 Saminathan.doc
30. வாய்மை
1. If "What is truth"? the question be,
It is to speak out evil-free.
வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல் 291
2. E'en falsehood may for truth suffice,
When good it brings removing vice.
பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின். 292
3. Let not a man knowingly lie;
Conscience will scorch and make him sigh.
தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும். 293
4. He lives in loving hearts of all
Who serves the Truth serene in soul.
உள்ளத்தால் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன். 294
5. To speak the truth from heart sincere
Is more than giving and living austere.
மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை. 295
6. Not to lie brings all the praise
All virtues from Truth arise.
பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமும் தரும். 296
7. Lie not lie not. Naught else you need
All virtues are in Truth indeed.
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று. 297
8. Water makes you pure outward
Truth renders you pure inward.
புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும். 298
9. All lights are not lights for the wise;
எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு. 299
10. Of all the things we here have seen
Nothing surpasses Truth serene!
யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற. 300
35 Saminathan.doc
31. வெகுளாமை
1. Anger against the weak is wrong
It is futile against the strong.
செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கின்என் காவாக்கால் என் 301
2. Vain is wrath against men of force
Against the meek it is still worse.
செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற 302
3. Off with wrath with any one.
It is the source of sin and pain.
மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும் 303
4. Is there a foe like harmful ire
Which kills the smile and joyful cheer?
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற. 304
5. Thyself to save, from wrath away!
If not thyself the wrath will slay.
தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். 305
6. Friend-killer is the fatal rage
It burns the helpful kinship-barge.
சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும். 306
7. The wrath-lover to doom is bound
Like failless-hand that strikes the ground.
சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று. 307
8. Save thy soul from burning ire
Though tortured like the touch of fire.
இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று. 308
9. Wishes he gains as he wishes
If man refrains from rage vicious!
உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின். 309
10. Dead are they who are anger-fed
Saints are they from whom wrath has fled.
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை. 310
36 Saminathan.doc
32. இன்னா செய்யாமை
1. The pure by faith mean pain to none
Though princely wealth by that is won.
சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள் 311
2. The spotless hearts seek not revenge
Though Malice does the worst in rage.
கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்μn‘ மறுத்துஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 312
3. Revenging even causeless hate
Bad-blood breeds and baneful heat.
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமம் தரும். 313
4. Doing good-turns, put them to shame
Thus chide the evil who do harm.
இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண
நன்னயம் செய்து விடல். 314
5. What does a man from wisdom gain
If he pines not at other's pain?
அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறதின்நோய்
தந்¢நோய்போல் போற்றாக் கடை. 315
6. Doing good-turns, put them to shame
Thus chide the evil who do harm.
இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல். 316
7. Any, anywhere injure not
At any time even in thought.
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை. 317
8. How can he injure other souls
Who in his life injury feels.
தன்னுயிர்க்கு இன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல். 318
9. Harm others in the forenoon
Harm seeks thee in afternoon.
பிறர்க்குஇன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும். 319
10. No harm is done by peace-lovers
For pains rebound on pain-givers.
நோய்எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர். 320
37 Saminathan.doc
33. கொல்லாமை
1. What is Virtue? 'Tis not to kill
For killing causes every ill.
அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாம் தரும் 321
2. Share the food and serve all lives
This is the law of all the laws.
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. 322
3. Not to kill is unique good
The next, not to utter falsehood.
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றுஅதன்
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று. 323
4. What way is good? That we can say
The way away from heat to slay.
நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி. 324
5. Of saints who renounce birth-fearing
The head is he who dreads killing.
நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை 325
6. Life-eating-Death shall spare the breath
Of him who no life puts to death.
கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லாது உயிருண்μe‘ கூற்று. 326
7. Kill not life that others cherish
Even when your life must perish.
தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை. 327
8. The gain of slaughter is a vice
Though deemed good in sacrifice.
நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை. 328
9. Those who live by slaying are
Eaters of carrion bizarre!
கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து. 329
10. The loathsome poor sickly and sore
Are killers stained by blood befor
உயிர்உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர்உடம்பின்
செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர் 330
38 Saminathan.doc
34. நிலையாமை
1. The worst of follies it is told
The fleeting as lasting to hold.
நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை. 331
2. Like a drama-crowd wealth gathers
Like passing show its pride too goes.
கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று. 332
3. Wealth wanes away; but when it comes
Take care to do enduring things.
அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல். 333
4. The showy day is but a saw
Your life, know that, to file and gnaw.
நாளென ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர்ஈரும்
வாளது உணர்வார்ப் பெறின் 334
5. Ere tongue benumbs and hiccough comes
Rise up to do good deeds betimes.
நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும் 335
6. One was yesterday; not today!
நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு. 336
7. Man knows not his next moment
On crores of things he is intent.
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல. 337
8. The soul from body any day
Like bird from egg-shell flies away.
குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்போடு உயிரிடை நட்பு. 338
9. Death is like a slumber deep
And birth like waking from that sleep.
உறங்கு வதுபோலும் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு. 339
10. The life berthed in this body shows
A fixed home it never knows.
புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு 340
39 Saminathan.doc
35. துறவு
1. From what from what a man is free
From that, from that his torments flee.
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன் 341
2. Give up all to gain the True
And endless joys shall hence seek you.
வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டுஇயற் பால பல 342
3. Curb the senses five and renounce
The carving desires all at once.
அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு 343
4. To have nothing is law of vows
Having the least deludes and snares.
இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து. 344
5. Why add to bonds while this body
Is too much for saints to be birth-free.
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை 345
6. Who curbs the pride of I and mine
Gets a world rare for gods to gain.
யான்எனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான் வானோர்க்கு
உயர்ந்த உலகம் புகும் 346
7. Grief clings on and on to those
Who cling to bonds without release.
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு 347
8. Who renounce all are free from care
Others suffer delusive snare.
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர் 348
9. Bondage cut off, rebirth is off
The world then seems instable stuff.
பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும் 349
10. Bind Thyself to the unbound one
That binding breaks all bonds anon.
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு 350
40 Saminathan.doc
36. மெய்யுணர்தல்
1. That error entails ignoble birth
Which deems vain things as things of worth.
பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. 351
2. Men of spotless pure insight
Enjoy delight devoid of night.
இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு 352
3. To doubtless minds whose heart is clear
More than earth heaven is near.
ஐயத்தின் நீங்கித் தௌ¤ந்தார்க்கு வையத்தின்
வானம் நணிய துடைத்து 353
4. Knowledge of five senses is vain
Without knowing the Truth within.
ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்μn‘ பயமின்றே
மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு. 354
5. Knowledge is truth of things to find
In every case of every kind.
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. 355
6. Who learn and here the Truth discern
Enter the path of non-return.
கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி 356
7. One-minded sage sees inner-truth
He is free from thoughts of rebirth.
ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒரதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு. 357
8. It is knowledge to know Self-Truth
And remove the folly of birth.
பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பது அறிவு. 358
9. Know the Refuge; off with bondage
Be free from ills of thraldom, O sage.
சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய். 359
10. Woes expire when lust, wrath, folly
Expire even to name, fully.
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன்
நாமம் கெடக்கெடும் நோய் 360
41 Saminathan.doc
37. அவா அறுத்தல்
1. Desire to all, always is seed
From which ceaseless births proceed.
அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 361
2. If long thou must, long for non-birth
It comes by longing no more for earth.
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 362
3. No such wealth is here and there
As peerless wealth of non-desire.
வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃதொப்பது இல். 363
4. To nothing crave is purity
That is the fruit of verity.
தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும் 364
5. The free are those who desire not
The rest not free in bonds are caught.
அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்றது இலர் 365
6. Dread desire; Virtue is there
To every soul desire is snare!
அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா 366
7. Destroy desire; deliverance
Comes as much as you aspire hence.
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும் 367
8. Desire extinct no sorrow-taints
Grief comes on grief where it pretends.
அவாஇல்லார்க்கு கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும். 368
9. Desire, the woe of woes destroy
Joy of joys here you enjoy.
இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின். 369
10. Off with desire insatiate
You gain the native blissful state.
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும். 370
42 Saminathan.doc
38. ஊழ்
1. Efforts succeed by waxing star
Wealth-losing brings waning star.
ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி 371
2. Loss-fate makes a dull fool of us
Gain-fate makes us prosperous, wise!
பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை 372
3. What matters subtle study deep?
Levels of innate wisdom-keep.
நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்¢தன்
உண்மை அறிவே மிகும் 373
4. Two natures in the world obtain
Some wealth and others wisdom gain.
இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தௌ¢ளிய ராதலும் வேறு 374
5. In making wealth fate changes mood;
The good as bad and bad as good.
நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு. 375
6. Things not thine never remain
Things destined are surely thine.
பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம. 376
7. Who crores amass enjoy but what
The Dispenser's decrees allot.
வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது. 377
8. The destitute desire will quit
If fate with ills visit them not.
துறப்பார்மன துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியும் எனின். 378
9. Who good in time of good perceive
In evil time why should they grieve?
நன்றாங்¢கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்¢கால்
அல்லற் படுவ தெவன் 379
10. What power surpasses fate? Its will
Persists against the human skill.
ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினும் தான்முந் துறும். 380

பொருட்பால்- Part II - WEALTH
அரசியல்-Royalty
39 இறைமாட்சி The grandeur of monarchy
40 கல்வி Education
41 கல்லாமை Non-learning
42 கேள்வி Listening
43 அறிவுடைமை The possession of knowledge
44 குற்றங்கடிதல் Avoiding faults
45 பெரியாரைத் துணைக்கோடல் Gaining great men's help
46 சிற்றினஞ் சேராமை Avoiding mean company
47 தெரிந்து செயல்வகை Deliberation before action
48 வலியறிதல் Judging strength
49 காலம் அறிதல் Knowing proper time
50 இடன் அறிதல் Judging the place
51 தெரிந்து தௌ¤தல் Testing of men for confidence
52 தெரிந்து வினையாடல் Testing and entrusting
53 சுற்றந்தழால் Cherishing kinsmen
54 பொச்சாவாமை Unforgetfulness
55 செங்கோன்மை Just government
56 கொடுங்கோன்மை The cruel tyranny
57 வெருவந்த செய்யாமை Avoiding terrorism
58 கண்ணோட்டம் Benign looks
59 ஒற்றாடல் Espionage
60 ஊக்கம் உடைமை Energy
61 மடியின்மை Freedom from sloth
62 ஆள்வினை உடைமை Manly effort
63 இடுக்கண் அழியாமை Hope in mishap
அமைச்சியல் - STATE CABINET
64 அமைச்சு Ministers
65 சொல்வன்மை Power of speech
66 வினைத்தூய்மை Purity of action
67 வினைத்திடபம் Powerful acts
68 வினைசெயல்வகை Modes of action
69 தூது The embassy
70 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் Walk with kings
71 குறிப்பறிதல் Divining the mind
72 அவை அறிதல் Judging the audience
73 அவை அஞ்சாமை Courage before councils

அரணியல், கூழியல், படையியல் - POLITICS
74 நாடு The country
75 அரண் Fortress
76 பொருள் செயல்வகை Way of making wealth
77 படையாட்சி The glory of army
78 படைச்செருக்கு Military pride
நட்பியல் - ALLIANCE
79 நட்பு Friendship
80 நட்பாராய்தல் Testing friendship
81 பழைமை Intimacy
82 தீநட்பு Bad friendship
83 கூடாநட்பு False friendship
84 பேதமை Folly
85 புலலறிவான்மை Petty conceit
86 இகல் Hatred
87 பகைமாட்சி Noble hostility
88 பகைத்திறம் தெரிதல் Apparising enemies
89 உட்பகை Secret foe
90 பெரியாரைப்பிழையாமை Offend not the great
91 பெண்வழிச்சேறல் Being led by women
92 வரைவின் மகளிர் Wanton women
93 கள்ளுண்ணாமை Not drinking liquor
94 சூது Gambling
95 மருந்து Medicine
ஒழிபியல் - MISCELLANEOUS
97 மானம் Honour
98 பெருமை Greatness
99 சான்றாண்மை Sublimity
100 பண்புடைமை Courtesy
101 நன்றியில் செல்வம் Futile wealth
102 நாμடைமை Sensitiveness to shame
103 குடிசெயல் வகை Promoting family welfare
45 Saminathan.doc
104 உழவு Farming
105 நல்குரவு Poverty
106 இரவு Asking
107 இரவச்சம் Dread of beggary
108 கயமை Meanness
46 Saminathan.doc
39. இறைமாட்சி
1. People, troops, wealth, forts, council, friends
Who owns these six is lion of kings.
படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு. 381
2. Courage, giving, knowledge and zeal
Are four failless features royal.
அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு. 382
3. Alertness, learning bravery
Are adjuncts three of monarchy.
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு. 383
4. A brave noble king refrains from vice
Full of virtue and enterprise.
அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு. 384
5. The able king gets, stores and guards
And spends them for people's safeguards.
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு. 385
6. That land prospers where the king is
Easy to see, not harsh of words.
காட்சிக் கௌ¤யன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். 386
7. The world commends and acts his phrase
Who sweetly speaks and gives with grace.
இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு. 387
8. He is the Lord of men who does
Sound justice and saves his race.
முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும். 388
9. Under his shelter thrives the world
Who bears remarks bitter and bold.
செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு 389
10. He is the Light of Kings who has
Bounty, justice, care and grace.
கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி. 390
47 Saminathan.doc
40. கல்வி
1. Lore worth learning, learn flawlessly
Live by that learning thoroughly.
கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக. 391
2. Letter, number, art and science
Of living kind both are the eyes.
எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. 392
3. The learned alone have eyes on face
The ignorant two sores of disgrace.
கண்μடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்μடையர் கல்லா தவர். 393
4. To meet with joy and part with thought
Of learned men this is the art.
உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில் 394
5. Like poor before rich they yearn:
For knowledge: the low never learn.
உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர் 395
6. As deep you dig the sand spring flows
As deep you learn the knowledge grows.
தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு. 396
7. All lands and towns are learner's own
Why not till death learning go on!
யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு. 397
8. The joy of learning in one birth
Exalts man upto his seventh.
ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து 398
9. The learned foster learning more
On seeing the world enjoy their lore.
தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார். 399
10. Learning is wealth none could destroy
Nothing else gives genuine joy.
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை. 400
48 Saminathan.doc
41. கல்லாமை
1. Like play of chess on squareless board
Vain is imperfect loreless word.
அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல். 401
2. Unlearned man aspiring speech
Is breastless lady's love-approach.
கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று. 402
3. Ev'n unread men are good and wise
If before the wise, they hold their peace.
கல்லா தவரம் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின். 403
4. The unread's wit though excellent
Is not valued by the savant.
கல்லாதான் ஓட்பம் கழியநன் றாயினும்
கொள்ளார் அறிவுடை யார். 404
5. A man untaught when speech he vaunts
Sadly fails before savants.
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும். 405
6. People speak of untaught minds
"They just exist like barren lands".
உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர். 406
7. Like painted clay-doll is his show
Grand subtle lore who fails to know.
நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று 407
8. Wealth in the hand of fools is worse
Than a learned man's empty purse.
நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு 408
9. Lower are fools of higher birth
Than low-born men of learning's worth.
மேற்¢பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்திலர் பாடு. 409
10. Like beasts before men, dunces are
Before scholars of shining lore.
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர். 410
49 Saminathan.doc
42. கேள்வி
1. Wealth of wealths is listening's wealth
It is the best of wealths on earth.
செல்வத்துள் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை. 411
2. Some food for the stomach is brought
When the ear gets no food for thought.
செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும். 412
3. Whose ears get lots of wisdom-food
Equal gods on oblations fed.
செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து. 413
4. Though not learned, hear and heed
That serves a staff and stay in need.
கற்றில னாயினும் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை. 414
5. irtuous men's wisdom is found
A strong staff on slippery ground.
இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்¢றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல். 415
6. Lend ear to good words however few
That much will highly exalt you.
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும். 416
7. Who listen well and learn sharply
Not ev'n by slip speak foolishly.
பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர். 417
8. That ear though hearing is dulled
Which is not by wisdom drilled.
கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி. 418
9. A modest mouth is hard for those
Who care little to counsels wise.
நுணங்கிய கேள்வியர் ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது 419
10. Who taste by mouth and not by ear
What if they fare ill or well here?
செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என். 420
50 Saminathan.doc
43. அறிவுடைமை
1. Wisdom's weapon wards off all woes
It is a fort defying foes.
அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண். 421
2. Wisdom checks the straying senses
Expels evils, impels goodness.
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு. 422
3. To grasp the Truth from everywhere
From everyone is wisdom fair.
எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. 423
4. Speaking out thoughts in clear trends
Wisdom subtle sense comprehends.
எண்பொருள் வாகச் செலச்சொல்லித் தான் பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்பது அறிவு. 424
5. The wise-world the wise befriend
They bloom nor gloom, equal in mind.
உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு. 425
6. As moves the world so move the wise
In tune with changing times and ways.
எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவது அறிவு. 426
7. The wise foresee what is to come
The unwise lack in that wisdom.
அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர். 427
8. Fear the frightful and act wisely
Not to fear the frightful's folly.
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில். 428
9. No frightful evil shocks the wise
Who guard themselves against surprise.
எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய். 429
10. Who have wisdom they are all full
Whatev'r they own, misfits are nil.
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனும் இலர். 430
51 Saminathan.doc
44. குற்றங்கடிதல்
1. Plenty is their prosperity
Who're free from wrath pride lust petty.
செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து. 431
2. Mean pride, low pleasure, avarice
These add blemishes to a prince.
இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு. 432
3. Though millet-small their faults might seem
Men fearing disgrace, Palm-tall deem.
தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாμ வார். 433
4. Watch like treasure freedom from fault
Our fatal foe is that default.
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே
அற்றம் தரூஉம் பகை. 434
5. Who fails to guard himself from flaw
Loses his life like flame-lit straw.
வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும். 435
6. What fault can be the king's who cures
First his faults, then scans others.
தன்குற்றம் நீக்கிற் பிறர்குற்றம் காண்பிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு 436
7. That miser's wealth shall waste and end
Who would not for a good cause spend.
செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும். 437
8. The gripping greed of miser's heart
Is more than fault the worst apart.
பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று. 438
9. Never boast yourself in any mood
Nor do a deed that does no good.
வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை. 439
10. All designs of the foes shall fail
If one his wishes guards in veil.
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல். 440
52 Saminathan.doc
45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
1. Weigh their worth and friendship gain
Of men of virtue and mature brain.
அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல். 441
2. Cherish the help of men of skill
Who ward and safe-guard you from ill.
உற்றநோய் தீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல். 442
3. Honour and have the great your own
Is rarest of the rare things known.
அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல். 443
4. To have betters as intimates
Power of all powers promotes.
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை. 444
5. Ministers are the monarch's eyes
Round him should be the right and wise.
சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல். 445
6. To move with worthy friends who knows
Has none to fear from frightful foes.
தக்கார் ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில். 446
7. No foe can foil his powers
whose friends reprove him when he errs.
இடிக்குந் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர் 447
8. The careless king whom none reproves
Ruins himself sans harmful foes.
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும். 448
9. No capital, no gain in trade
No prop secure sans good comrade.
முதலிலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க்கு இல்லை நிலை. 449
10. To give up good friends is ten times worse
Than being hated by countless foes.
பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல். 450
53 Saminathan.doc
46. சிற்றினஞ் சேராமை
1. The ignoble the noble fear
The mean hold them as kinsmen dear.
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும். 451
2. With soil changes water's taste
With mates changes the mental state.
நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு. 452
3. Wisdom depends upon the mind
The worth of man upon his friend.
மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னான் எனப்படுஞ் சொல். 453
4. Wisdom seems to come from mind
But it truly flows from the kind.
மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள தாகும் அறிவு. 454
5. Purity of the thought and deed
Comes from good company indeed.
மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனம்தூய்மை தூவா வரும். 455
6. Pure-hearted get good progeny
Pure friendship acts with victory.
மனம்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனம்தூயார்க்கு
இல்லைநன் றாகா வினை. 456
7. Goodness of mind increases gain
Good friendship fosters fame again.
மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும். 457
8. Men of wisdom, though good in mind
In friends of worth a new strength find.
மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து. 458
9. Good mind decides the future bliss
Good company gains strength to this.
மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்
இனநலத்தின் ரமாப் புடைத்து. 459
10. No help good company exeeds;
The bad to untold anguish leads.
நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல். 460
54 Saminathan.doc
47. தெரிந்து செயல்வகை
1. Weigh well output the loss and gain
And proper action ascertain.
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல். 461
2. Nothing is hard for him who acts
With worthy counsels weighing facts.
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல். 462
3. The wise risk not their capital
In doubtful gains and lose their all.
ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார், 463
4. They who scornful reproach fear
Commence no work not made clear.
தௌ¤வி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர். 464
5. Who marches without plans and ways
His field is sure to foster foes.
வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு. 465
6. Doing unfit action ruins
Failing fit-act also ruins.
செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானும் கெடும். 466
7. Think and dare a proper deed
Dare and think is bad in need.
எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்μon‘ என்பது இழுக்கு. 467
8. Toil without a plan ahead
Is doomed to fall though supported.
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும். 468
9. Attune the deeds to habitude
Or ev'n good leads to evil feud.
நன்றாற்ற லுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை. 469
10. Do deeds above reproachfulness
The world refutes uncomely mess.
எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு. 470
55 Saminathan.doc
48. வலியறிதல்
1. Judge act and might and foeman's strength
The allies' strength and go at length.
வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல். 471
2. Nothing hampers the firm who know
What they can and how to go.
ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல். 472
3. Many know not their meagre might
Their pride breaks up in boastful fight.
உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர். 473
4. Who adapts not, outsteps measure
And brags himself-his fall is sure.
அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும். 474
5. Even the gentle peacock's plume
Cart's axle breaks by gross volume.
பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின். 475
6. Beyond the branches' tip who skips
Ends the life as his body rips.
நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந்து தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும். 476
7. Know the limit; grant with measure
This way give and guard your treasure.
ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கும் நெறி. 477
8. The outflow must not be excess
No matter how small income is.
ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை. 478
9. Who does not know to live in bounds
His life seems rich but thins and ends.
அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும். 479
10. Wealth amassed quickly vanishes
Sans level if one lavishes.
உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும். 480
56 Saminathan.doc
49. காலமறிதல்
1. By day the crow defeats the owl
Kings need right time their foes to quell.
பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது. 481
2. Well-ordered seasoned act is cord
That fortune binds in bon accord.
பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு. 482
3. What is hard for him who acts
With proper means and time and tacts?
அருவினை என்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின் 483
4. Choose proper time and act and place
Even the world you win with ease.
ஞாலம் கருதினுங் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின். 484
5. Who want to win the world sublime
Wait unruffled biding their time.
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர். 485
6. By self-restraint stalwarts keep fit
Like rams retreating but to butt.
ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து. 486
7. The wise jut not their vital fire
They watch their time with hidden ire.
பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர். 487
8. Bear with hostiles when you meet them
Fell down their head in fateful time.
செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை. 488
9. When comes the season ripe and rare
Dare and do hard things then and there.
எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல். 489
10. In waiting time feign peace like stork
In fighting time strike like its peck.
கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. 490
57 Saminathan.doc
50. இடனறிதல்
1. No action take, no foe despise
Until you have surveyed the place.
தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது 491
2. Many are gains of fortresses
Ev'n to kings of power and prowess.
முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும் 492
3. Weaklings too withstand foe's offence
In proper fields of strong defence.
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின். 493
4. If fighters fight in vantage field
The plans of foes shall be baffled.
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின் 494
5. In water crocodile prevails
In land before others it fails.
நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற. 495
6. Sea-going ship goes not on shore
Nor on sea the strong-wheeled car.
கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து 496
7. No aid but daring dash they need
When field is chosen right for deed.
அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின் 497
8. Though force is small, if place is right
One quells a foe of well-armed might.
சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும் 498
9. To face a foe at home is vain
Though fort and status are not fine.
சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது 499
10. A fox can kill a war tusker
Fearless with feet in deep quagmire.
காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
வேளாள் முகத்த களிறு. 500
58 Saminathan.doc
51. தெரிந்து தௌ¤தல்
1. Pleasure, gold, fear of life Virtue-
Test by these four and trust the true.
அறம்பொருள் இன்பம் உயிரெச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும் 501
2. Spotless name of noble birth
Shamed of stain-that choice is worth.
குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாμடையான் கட்டே தௌ¤வு 502
3. Though deep scholars of stainless sense
Rare is freedom from ignorance.
அரியகற்று ஆசற்றார் கண்μn‘ தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு 503
4. Good and evil in man weigh well
Judge him by virtues which prevail.
குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல் 504
5. By the touchstone of deeds is seen
If any one is great or mean.
பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல் 505
6. Choose not those men without kinsmen
Without affine or shame of sin.
அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி 506
7. On favour leaning fools you choose;
Folly in all its forms ensues.
காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை யெல்லாம் தரும் 507
8. To trust an untried stranger brings
Endless troubles on all our kins.
தேரான் பிறனைத் தௌ¤ந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும் 508
9. Trust not without testing and then
Find proper work for trusted men.
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள் 509
10. Trust without test; The trusted doubt;
Both entail troubles in and out.
தேரான் தௌ¤வும் தௌ¤ந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும். 510
59 Saminathan.doc
52. தெரிந்து வினையாடல்
1. Employ the wise who will discern
The good and bad and do good turn.
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும். 511
2. Let him act who resource swells;
Fosters wealth and prevents ills.
வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை 512
3. Trust him in whom these four you see:
Love, wit, non-craving, clarity.
அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தௌ¤வு 513
4. Though tried and found fit, yet we see
Many differ before duty.
எனைவகையான் தேறியக் கண்μn‘ வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர் 514
5. Wise able men with power invest
Not by fondness but by hard test.
அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று. 515
6. Discern the agent and the deed
And just in proper time proceed.
செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல் 516
7. This work, by this, this man can do
Like this entrust the duty due.
இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல். 517
8. His fitness for the duty scan
Leave him to do the best he can.
வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல். 518
9. Who do duty for duty's sake
Doubt them; and fortune departs quick.
வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு. 519
10. Worker straight the world is straigh
The king must look to this aright.
நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு 520
60 Saminathan.doc
53. சுற்றந்தழால்
1. Let fortunes go; yet kinsmen know
The old accustomed love to show.
பற்றற்ற கண்μn‘ பழமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே யுள 521
2. The gift of loving Kins bestows
Fadeless fortune's fresh flowers.
விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவுந் தரும். 522
3. A kinless wealth is like a tank
Which overflows without a bank.
அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று. 523
4. The fruit of growing wealth is gained
When kith and kin are happy found.
சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன். 524
5. Loving words and liberal hand
Encircle kith and kin around.
கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும். 525
6. Large giver and wrathless man
Commands on earth countless kinsmen.
பெரும்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குஉடையார் மாநிலத்து இல். 526
7. The crows hide not; thy call and eat
Welfare abides a man of heart.
காக்கை கரவா கரைந்துண்μn‘ ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள. 527
8. From public gaze when kings perceive
Each one's merits so many thrive.
பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர். 528
9. Forsaken friends will come and stay
When cause for discord goes away.
தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும். 529
10. Who leaves and returns with motive
The king should test him and receive.
உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல். 530
61 Saminathan.doc
54. பொச்சாவாமை
1. Worse than wrath in excess is
Forgetfulness in joy-excess.
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு. 531
2. Negligence kills renown just as
Ceaseless want wisdom destroys.
பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு. 532
3. Forgetful nature fails of fame
All schools of thinkers say the same.
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அதுவுலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு. 533
4. The fearful find no fortress here
The forgetful find good never.
அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு. 534
5. Failing foresight the guardless man
Shall rue his folly later on.
முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும். 535
6. Forget none; watch with wakeful care
Miss none; the gain is sans compare.
இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல். 536
7. With cautious care pursue a thing
Impossible there is nothing.
அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின். 537
8. Do what the wise commend as worth
If not, for seven births no mirth.
புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல். 538
9. When joy deludes, their fate recall
Whom negligence has made to fall.
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்¢தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து. 539
10. Easy it is a thing to get
When the mind on it is set.
உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின். 540
62 Saminathan.doc
55. செங்கோன்மை
1. Test and attest impartially
Consult and act the laws justly.
ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை. 541
2. The earth looks up to sky and thrives
And mankind to king's rod of justice.
வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழும் குடி. 542
3. The Sage's scripture and virtue spring
From the sceptre of a stately king.
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல். 543
4. The world clings to the ruler's feet
Whose sceptre clasps the people's heart.
குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு. 544
5. Full rains and yields enrich the land
Which is ruled by a righteous hand.
இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு 545
6. Not the spear but the sceptre straight
That brings success to monarch's might.
வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉம் கோடா தெனின் 546
7. The king protects the entire earth
And justice protects his royal worth.
இறைகாக்கும் வையக மெல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின். 547
8. Hard of access, the unjust king
He shall himself his ruin bring.
எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும். 548
9. Save his subjects and chide the wrong
Is flawless duty of a king.
குடிபிறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில். 549
10. Killing killers, the king, behold
Weeds removes from cropful field.
கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர். 550
63 Saminathan.doc
56. கொடுங்கோன்மை
1. The unjust tyrant oppressor
Is worse than cruel murderer.
கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்துஒழுகும் வேந்து. 551
2. Sceptered tyrant exacting gold
Is "give" of lanced robber bold.
வேலொடு நின்றான் இடுஎன் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு. 552
3. Spy wrongs daily and do justice
Or day by day the realm decays.
நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும். 553
4. The king shall wealth and subjects lose
If his sceptre he dares abuse.
கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு. 554
5. Groaning tears caused by tyrant's sway
File the royal wealth away.
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை. 555
6. Glory endures by sceptre right
Without it wanes the royal light.
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி. 556
7. Dry like the earth without rainfall
Is graceless king to creatures all.
துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு. 557
8. To have is worse than having not
If ruler is unjust despot.
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின். 558
9. The sky withdraws season's shower
If the king misuses his power.
முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல். 559
10. The *six-functioned forget their lore
Cows give less if kings guard no more.
* the six functions are: learning, teaching, giving,
getting, sacrificing, kindling sacrifice.
These are duties of Vedic savants.
ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின். 560
64 Saminathan.doc
57. வெருவந்த செய்யாமை
1. A king enquires and gives sentence
Just to prevent future offence.
தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து. 561
2. Wield fast the rod but gently lay
This strict mildness prolongs the sway.
கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர். 562
3. His cruel rod of dreadful deed
Brings king's ruin quick indeed.
வெருவந்த செய்துஒழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும். 563
4. As men the king a tyrant call
His days dwindled, hasten his fall.
இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும். 564
5. Whose sight is scarce, whose face is foul
His wealth seems watched by a ghoul.
அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து. 565
6. Whose word is harsh, whose sight is rude
His wealth and power quickly fade.
கடுஞ்சொல்லன் கண்ணில னாயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும். 566
7. Reproofs rough and punishments rude
Like files conquering power corrode.
கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம். 567
8. The king who would not take counsels
Rages with wrath-his fortune fails.
இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறின் சிறுகும் திரு 568
9. The king who builds not fort betimes
Fears his foes in wars and dies.
செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும். 569
10. The crushing burden borne by earth
Is tyrants bound to fools uncouth.
கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை. 570
65 Saminathan.doc
58. கண்ணோட்டம்
1. Living in the world implies
The bounteous dame of benign eyes.
கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு. 571
2. World lives by looks of lovely worth
Who lack them are burdens of earth.
கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உன்மை நிலக்குப் பொறை. 572
3. Of tuneless song what is the use?
Without gracious looks what are eyes?
பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் 573
4. Except that they are on the face
What for are eyes sans measured grace.
உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணேட்டம் இல்லாத கண். 574
5. Kind looks are jewels for eyes to wear
Without them they are felt as sore.
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும். 575
6. Like trees on inert earth they grow
Who don't eye to eye kindness show.
மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர். 576
7. Ungracious men lack real eyes
Men of real eyes show benign grace.
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்μடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல். 577
8. Who gracious are but dutiful
Have right for this earth beautiful.
கருமஞ் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு. 578
9. To be benign and bear with foes
Who vex us is true virtue's phase.
ஒறுததாற்றும் பண்பினார் கண்μn‘கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை. 579
10. Men of graceful courtesy
Take hemlock and look cheerfully.
பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர். 580
66 Saminathan.doc
59. ஒற்றாடல்
1. A king should treat these two as eyes
The code of laws and careful spies.
ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண். 581
2. All that happens, always, to all
The king should know in full detail.
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில். 582
3. Conquests are not for the monarch
Who cares not for the Spy's remark.
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல். 583
4. His officers, kinsmen and foes
Who watch keenly are worthy spies.
வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று. 584
5. Fearless gaze, suspectless guise
Guarding secrets mark the spies.
கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று. 585
6. Guised as monks they gather secrets
They betray them not under threats.
துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று. 586
7. A spy draws out other's secrets
Beyond a doubt he clears his facts.
மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று. 587
8. The reports given by one spy
By another spy verify.
ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல். 588
9. Engage the spies alone, apart
When three agree confirm report.
ஒற்றொறற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொல்தொக்க தேறப் படும். 589
10. Give not the spy open reward
It would divulge the secret heard!
சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தா னாகும் மறை 590
67 Saminathan.doc
60. ஊக்கமுடைமை
1. To own is to own energy
All others own but lethargy.
உடைய ரெனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று. 591
2. Psychic heart is wealth indeed
Worldly wealth departs in speed.
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும். 592
3. he strong in will do not complain
The loss of worldly wealth and gain.
ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார். 593
4. Fortune enquires, enters with boom
Where tireless strivers have their home.
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க் முடையா னுழை. 594
5. Water depth is lotus height
Mental strength is men's merit.
வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு. 595
6. Let thoughts be always great and grand
Though they fail their virtues stand.
உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ளாமை தீர்த்து. 596
7. Elephants are firm when arrows hit
Great minds keep fit ev'n in defeat.
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றும் களிறு. 597
8. Heartless persons cannot boast
"We are liberal to our best".
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு. 598
9. Huge elephant sharp in tusk quails
When tiger, less in form, assails.
பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின். 599
10. Mental courage is true manhood
Lacking that man is like a wood
உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃதில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு. 600
68 Saminathan.doc
61. மடியின்மை
1. Quenchless lamp of ancestry goes
When foul idleness encloses.
குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும். 601
2. To make your home an ideal home
Loath sloth as sloth; refuse it room.
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர். 602
3. The fool who fosters sluggishness
Before he dies ruins his house.
மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து. 603
4. Who strive not high, sunk deep in sloth
Ruin their house by evil growth.
குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றில வர்க்கு. 604
5. To lag, forget, idle and doze
These four are pleasure boats of loss.
நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன். 605
6. With all the wealth of lords of earth
The slothful gain nothing of worth.
படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்μn‘ மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது. 606
7. The slothful lacking noble deeds
Subject themselves to scornful words.
இடிபுரிந்து எள்ளுங்¢சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற் றிலார். 607
8. If sloth invades a noble house
It will become a slave of foes.
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும். 608
9. The blots on race and rule shall cease
When one from sloth gets his release.
குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும். 609
10. The slothless king shall gain en masse
*All regions trod by Lord apace.
* Hindu mythology holds that Lord Vishnu
measured with his feet the three worlds.
மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு. 610
69 Saminathan.doc
62. ஆள்வினையுடைமை
1. Feel not frustrate saying "Tis hard".
Who tries attains striving's reward.
அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும். 611
2. In doing work don't break and shirk
The world will quit who quits his work.
வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு. 612
3. On excellence of industry
Depends magnanimous bounty.
தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு. 613
4. Bounty of man who never strives
Like sword in eunuch's hand it fails.
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும். 614
5. Work who likes and not pleasure
Wipes grief of friends, pillar secure.
இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண். 615
6. Industry adds prosperity
Indolence brings but poverty.
முயற்சி திருவினை யாக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும். 616
7. Illuck abides with sloth they say
*Laxmi's gifts with labourers stay.
*Laxmi the Goddes of wealth and prosperity
மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளாள் தாமரையி னாள். 617
8. Misfortune is disgrace to none
The shame is nothing learnt or done.
பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி. 618
9. Though fate is against fulfilment
Hard labour has ready payment.
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும். 619
10. Tireless Toiler's striving hand
Shall leave even the fate behind.
ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர் 620
70 Saminathan.doc
63. இடுக்கணழியாமை
1. Laugh away troubles; there is
No other way to conquer woes.
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல். 621
2. Deluging sorrows come to nought
When wise men face them with firm thought.
வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும். 622
3. Grief they face and put to grief
Who grieve not grief by mind's relief.
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர். 623
4. Who pulls like bulls patiently on
Causes grief to grieve anon.
மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து. 624
5. Before the brave grief grieves and goes
Who dare a host of pressing woes.
அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட்¢ படும். 625
6. The wise that never gloat in gain
Do not fret in fateful ruin.
அற்றேமென்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர் 626
7. The wise worry no more of woes
Knowing body's butt of sorrows.
இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல். 627
8. Who seek not joy, deem grief norm
By sorrows do not come to harm.
இலக்கம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன். 628
9. In joy to joy who is not bound
In grief he grieves not dual round!
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன். 629
10. His glory is esteemed by foes
Who sees weal in wanton woes!
இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு. 630
71 Saminathan.doc
64. அமைச்சு
1. He is minister who chooses
Right means, time, mode and rare ventures.
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு. 631
2. With these he guards people, - by his
Knowledge, firmness and manliness.
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு. 632
3. A minister cherishes friends
Divides foes and the parted blends.
பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு. 633
4. A minister must sift reflect
Select and say surely one fact.
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு. 634
5. Have him for help who virtue knows
Right wisdom speaks, ever apt in acts.
அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றும்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை. 635
6. Which subtler brain can stand before
The keen in brain with learned love?
மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாஉள முன்னிற் பவை. 636
7. Albeit you know to act from books
Act after knowing world's outlooks.
செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல். 637
8. The man in place must tell the facts
Though the ignorant king refutes.
அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன். 638
9. Seventy crores of foes are better
Than a minister with mind bitter.
பழுதெண்μn‘ மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும். 639
10. The unresolved, though well designed
To fulfil an act they have no mind.
முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர். 640
72 Saminathan.doc
65. சொல்வன்மை
1. The goodness called goodness of speech
Is goodness which nothing can reach.
நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று. 641
2. Since gain or ruin speeches bring
Guard against the slips of tongue.
ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு. 642
3. A speech is speech that holds ears
And attracts ev'n those that are averse.
கேட்டார்ப் பிணிக்குந் தகையவாய்க் கோளாரும்
வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல். 643
4. Weigh thy words and speak; because
No wealth or virtue words surpass.
திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல். 644
5. Speak out thy world so that no word
Can win it and say untoward.
சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து 645
6. Spotless men speak what is sweet
And grasp in others what is meet.
வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள். 646
7. No foe defies the speaker clear
Flawless, puissant, and free from fear.
சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது. 647
8. The world will quickly carry out
The words of counsellors astute.
விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின். 648
9. They overspeak who do not seek
A few and flawless words to speak.
பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர். 649
10. Who can't express what they have learnt
Are bunch of flowers not fragrant.
இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார். 650
73 Saminathan.doc
66. வினைத்துய்மை
1. riendship brings gain; but action pure
Does every good thing we desire.
துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாம் தரும். 651
2. Eschew always acts that do not
Bring good nor glory on their part.
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை. 652
3. Those in the world desire for fame
Should shun the deed that dims their name.
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர். 653
4. Though perils press the faultless wise
Shun deeds of mean, shameful device.
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர். 654
5. Do not wrong act and grieve, "Alas"
If done, do not repeat it twice.
எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று. 655
6. Though she who begot thee hungers
Shun acts denounced by ancient seers.
ஈன்றான் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை. 656
7. Pinching poverty of the wise
Is more than wealth hoarded by Vice.
பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை. 657
8. Those who dare a forbidden deed
Suffer troubles though they succeed.
கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும். 658
9. Gains from weeping, weeping go
Though lost, from good deeds blessings flow.
அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை. 659
10. The wealth gathered in guilty ways
Is water poured in wet clay vase.
சலத்தால் பொருள்செய்«து மார்த்தல் பசுமட்
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று 660
74 Saminathan.doc
67. வினைத்திட்பம்
1. A powerful mind does powerful act
And all the rest are imperfect.
வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற. 661
2. Shun failing fuss; fail not purpose
These two are maxims of the wise.
ஊறொராவ் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள். 662
3. The strong achieve and then display
Woe unto work displayed midway.
கடைகொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும். 663
4. Easy it is to tell a fact
But hard it is to know and act.
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல். 664
5. Dynamic deeds of a doughty soul
Shall win the praise of king and all.
வீறெய்தி மாண்டார் வினைதிட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும். 665
6. The will-to-do achieves the deed
When mind that wills is strong indeed.
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர ராகப் பெறின். 666
7. Scorn not the form: for men there are
Like linchpin of big rolling car.
உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து. 667
8. Waver not; do wakefully
The deed resolved purposefully.
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கம் கடிந்து செயல். 668
9. Do with firm will though pains beset
The deed that brings delight at last.
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை. 669
10. The world merits no other strength
ut strength of will-to-do at length.
எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்μn‘ வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு. 670
75 Saminathan.doc
68. வினைசெயல்வகை
1. When counsel takes a resolve strong
Weak delay of action is wrong.
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது. 671
2. Delay such acts as need delay
Delay not acts that need display.
தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை. 672
3. It's best to act when feasible
If not see what is possible.
ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல். 673
4. Work or foe left unfinished
Flare up like fire unextinguished.
வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும். 674
5. Money and means, time, place and deed
Decide these five and then proceed.
பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல். 675
6. Weigh well the end, hindrance, profit
And then pursue a fitting act.
முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல். 676
7. Know first the secret from experts
That is the way of fruitful acts.
செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல். 677
8. Lure a tusker by a tusker
Achieve a deed by deed better.
வினையால் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று. 678
9. Than doing good to friends it is
More urgent to befriend the foes.
நாடார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல். 679
10. Small statesmen fearing people's fear
Submit to foes superior.
உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து. 680
76 Saminathan.doc
69. தூது
1. Love, noble birth, good courtesy
Pleasing kings mark true embassy.
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு. 681
2. Envoys must bear love for their prince
Knowledge and learned eloquence.
அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று. 682
3. Savant among savants, he pleads
Before lanced king, triumphant words.
நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு. 683
4. Who has these three: good form, sense, lore
Can act as bold ambassador.
அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு. 684
5. Not harsh, the envoy's winsome ways
Does good by pleasant words concise.
தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
நன்றி பயப்பதாம் தூது. 685
6. Learned; fearless, the envoy tends
Convincing words which time demands.
கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்கது அறிவதாம் தூது. 686
7. nowing duty time and place
The envoy employs mature phrase.
கடனறிந்து காலம் கருதி இடனறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை. 687
8. The true envoy of three virtues
Is pure helpful and bold in views.
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. 688
9. The envoy who ports the king's message
Has flawless words and heart's courage.
விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம் -
வாய்சோரா வன்க ணவன். 689
10. Braving death the bold envoy
Assures his king's safety and joy.
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவர்க்கு
உறுதி பயப்பதாம் தூது. 690
77 Saminathan.doc
70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்
1. Move with hostile kings as with fire
Not coming close nor going far.
அகலாது Uμe’து தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார். 691
2. Crave not for things which kings desire
This brings thee their fruitful favour.
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கம் தரும். 692
3. Guard thyself from petty excess
Suspected least, there's no redress.
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது. 693
4. Whisper not; nor smile exchange
Amidst august men's assemblage.
செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து. 694
5. Hear not, ask not the king's secret
Hear only when he lets it out.
எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை. 695
6. Discern his mood and time and tell
No dislikes but what king likes well.
குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பில்
வேண்டுப வேட்பச் சொலல். 696
7. Tell pleasing things; and never tell
Even if pressed what is futile.
வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல். 697
8. As young and kinsman do not slight;
Look with awe king's light and might.
இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும். 698
9. The clear-visioned do nothing base
Deeming they have the monarch's grace.
கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர். 699
10. empty
பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுகைமை கேடு தரும். 700
78 Saminathan.doc
71. குறிப்பறிதல்
1. Who reads the mind by look, untold
Adorns the changeless sea-girt world.
கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக்கு அணி 701
2. Take him as God who reads the thought
Of another man with without a doubt.
ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். 702
3. Among senses what for is eye
If thought by thought one can't descry?
குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்தும் கொளல். 703
4. Untold, he who divines the thought
Though same in form is quite apart.
குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு. 704
5. Among senses what for is eye
If thought by thought one can't descry?
குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண். 705
6. What throbs in mind the face reflects
Just as mirror nearby objects.
அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம். 706
7. Than face what is subtler to tell
First if the mind feels well or ill.
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும். 707
8. Just standing in front would suffice
For those who read the mind on face.
முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின். 708
9. Friend or foe the eyes will show
To those who changing outlooks know.
பகைமையும் கேண்மையும் கண்μரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின். 709
10. The scale of keen discerning minds
Is eye and eye that secrets finds.
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும்கோல் காμn‘கால்
கண்ணல்லது இல்லை பிற. 710
79 Saminathan.doc
72. அவையறிதல்
1. The pure in thought and eloquence
Adapt their words to audience.
அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர். 711
2. Who know the art of speech shall suit
Their chosen words to time in fact.
இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர். 712
3. They speak in vain at length who talk
Words unversed which ears don't take.
அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல். 713
4. Before the bright be brilliant light
Before the muff be mortar white.
ஓளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல். 714
5. Modest restraint all good excels
Which argues not before elders.
நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு. 715
6. Tongue-slip before the talented wise
Is like slipping from righteous ways.
ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு 716
7. The learning of the learned shines
Valued by flawless scholar-minds.
கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லா ரகத்து. 717
8. To address understanding ones
Is to water beds of growing grains.
உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று. 718
9. O ye who speak before the keen
Forgetful, address not the mean.
புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லு வார். 719
10. To hostiles who wise words utters
Pours ambrosia into gutters.
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தம்கணத்தார்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல். 720
80 Saminathan.doc
73. அவையஞ்சாமை
1. The pure fail not in power of words
Knowing grand council's moods and modes.
வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர் 721
2. Among scholars he is scholar
Who holds scholars with learned lore.
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார் 722
3. Many brave foes and die in fields
The fearless few face wise councils.
பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத்து அஞ்சா தவர். 723
4. Impress the learned with your lore
From greater savants learn still more.
கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல். 724
5. Grammar and logic learn so that
Foes you can boldly retort.
ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தற் பொருட்டு 725
6. To cowards what can sword avail
And books to those who councils fail?
வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு. 726
7. Like eunuch's sword in field, is vain
His lore who fears men of brain.
பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து
அஞ்சு மவன்கற்ற நூல். 727
8. Though learned much his lore is dead
Who says no good before the good.
பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்செல்லா தார். 728
9. Who fear to face good assembly
Are learned idiots, certainly.
கல்லா தவரின் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லார் அவையஞ்சு வார். 729
10. They are breathing dead who dare not
Empress before the wise their art.
உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன்அஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார். 730
81 Saminathan.doc
74. நாடு
1. It's country which has souls of worth
Unfailing yields and ample wealth.
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு. 731
2. The Land has large luring treasure
Where pests are nil and yields are sure.
பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு. 732
3. It's land that bears pressing burdens
And pays its tax which king demands.
பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு. 733
4. It is country which is free from
Fierce famine, plague and foemen's harm.
உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு 734
5. Sects and ruinous foes are nil
No traitors in a land tranquil.
பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு. 735
6. The land of lands no ruin knows
Even in grief its wealth yet grows.
கேடறியாக் கெட்ட விடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை 736
7. Waters up and down, hills and streams
With strong forts as limbs country beams.
இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்ooμn‘ நாட்டிற்கு உறுப்பு. 737
8. Rich yield, delight, defence and wealth
Are jewels of lands with blooming health.
பிணியின்மை செல்வம் விளைவுஇன்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து. 738
9. A land is land which yields unsought
Needing hard work the land is nought.
நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு 739
10. Though a land has thus every thing
It is worthless without a king.
ஆங்கமை கெய்தியக் கண்μn‘ பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு 740
82 Saminathan.doc
75. அரண்
1. The fort is vital for offence
Who fear the foes has its defence.
ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள். 741
2. A crystal fount, a space a mount
Thick woods form a fort paramount.
மணிநீரும் மண்μn‘ மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடையது அரண். 742
3. An ideal fort's so says science:
High, broad, strong and hard for access.
உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல் 743
4. Ample in space, easy to hold
The fort foils enemies bold.
சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்பது அரண். 744
5. Impregnable with stores of food
Cosy to live-That fort is good.
கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கௌ¤தாம் நீரது அரண். 745
6. A fort is full of stores and arms
And brave heroes to meet alarms.
எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
நல்லாள் உடையது அரண். 746
7. Besieging foes a fort withstands
Darts and mines of treacherous hands.
முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரியது அரண் 747
8. A fort holds itself and defies
The attacks of encircling foes.
முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வது அரண் 748
9. A fort it is that fells the foes
And gains by deeds a name glorious.
முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்டது அரண். 749
10. But a fort however grand
Is nil if heroes do not stand.
எனைமாட்சித் தாகியதக் கண்μn‘ வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண். 750
83 Saminathan.doc
76. பொருள் செயல்வகை
1. Naught exists that can, save wealth
Make the worthless as men of worth.
பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள். 751
2. The have-nothing poor all despise
The men of wealth all raise and praise.
இல்லாரை எல்லோரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு. 752
3. Waneless wealth is light that goes
To every land and gloom removes.
பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று. 753
4. The blameless wealth from fairest means
Brings good virtue and also bliss.
அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள். 754
5. Riches devoid of love and grace
Off with it; it is disgrace!
அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல். 755
6. Escheats, derelicts; spoils of war
Taxes duties are king's treasure.
உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள். 756
7. Grace the child of love is nourished
By the wet-nurse of wealth cherished.
அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு 757
8. Treasures in hand fulfil all things
Like hill-tuskers the wars of kings.
குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை. 758
9. Make wealth; there is no sharper steel
The insolence of foes to quell.
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகதனிற் கூரியது இல் 759
10. They have joy and virtue at hand
Who acquire treasures abundant.
ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு 760
84 Saminathan.doc
77. படைமாட்சி
1. The daring well-armed winning force
Is king's treasure and main resource.
உறுப்புமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையு ளெல்லாம் தலை 761
2. Through shots and wounds brave heroes hold
Quailing not in fall, the field.
உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது 762
3. Sea-like ratfoes roar ... What if?
They perish at a cobra's whiff.
ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும் 763
4. The army guards its genial flame
Not crushed, routed nor marred in name.
அழிவின்று அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை. 764
5. The real army with rallied force
Resists even Death-God fierce.
கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை. 765
6. Manly army has merits four:-
Stately-march, faith, honour, valour.
மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு. 766
7. Army sets on to face to foes
Knowing how the trend of war goes.
தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து. 767
8. Army gains force by grand array
Lacking in stay or dash in fray.
அடற்றகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும். 768
9. Army shall win if it is free
From weakness, aversion, poverty.
சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை. 769
10. With troops in large numbers on rolls
Army can't march missing gen'rals.
நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல். 770
85 Saminathan.doc
78. படைச்செருக்கு
1. Stand not before my chief, O foes!
Many who stood, in stones repose.
என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை
முன்நின்று கல்நின் றவர். 771
2. To lift a lance that missed a tusker
Is prouder than shaft that hit a hare.
கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது. 772
3. Valour is fight with fierce courage
Mercy to the fallen is its edge.
பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றுதன் எஃகு. 773
4. At the tusker he flings his lance
One in body smiles another chance.
கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும். 774
5. When lances dart if heroes wink
"It is a rout" the world will think.
விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு. 775
6. The brave shall deem the days as vain
Which did not battle-wounds sustain.
விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து. 776
7. The brave shall deem the days as vain
Which did not battle-wounds sustain.
சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து. 777
8. The king may chide, they pursue strife;
They fear loss of glory; not life.
உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும்சீர் குன்றல் இலர். 778
9. Who will blame the heroes that lose
Their lives in war to keep their vows?
இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர். 779
10. Such a death shall be prayed for
Which draws the the tears of the ruler.
புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து. 780
86 Saminathan.doc
79. நட்பு
1. Like friendship what's so hard to gain?
That guards one against acts villain?
செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு. 781
2. Good friendship shines like waxing moon,
The bad withers like waning moon.
நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்நீர பேதையார் நட்பு. 782
3. Like taste in books good friendship grows
The more one moves the more he knows.
நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு. 783
4. Not to laugh is friendship made
But to hit when faults exceed.
நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு 784
5. No close living nor clasping grip
Friendship's feeling heart's fellowship.
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாம் கிழமை தரும். 785
6. Friendship is not more smile on face
It is the smiling heart's embrace.
முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு. 786
7. rom ruin friendship saves and shares
The load of pain and right path shows.
அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு. 787
8. Friendship hastens help in mishaps
Like hands picking up dress that slips.
உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதுஆம் நட்பு. 788
9. Friendship is enthroned on the strength
That always helps with utmost warmth.
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனில் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை. 789
10. "Such we are and such they are!"
Ev'n this boast will friendship mar.
இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு. 790
87 Saminathan.doc
80. நட்பாராய்தல்
1. Than testless friendship nought is worse
For contacts formed will scarcely cease.
நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு. 791
2. Friendship made without frequent test
Shall end in grief and death at last.
ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாந் துயரம் தரும். 792
3. Temper, descent, defects and kins
Trace well and take companions.
குணனுங் குடிமையும் குற்றமுங் குன்றா
வினனு மறிந்தியாக்க நட்பு. 793
4. Take as good friend at any price
The nobly born who shun disgrace.
குடிப்பிறந்து தன்கட் பழிநாμ வானைக்
கொடுத்துங் கொளல்வேண்டும் நட்பு. 794
5. Who make you weep and chide wrong trends
And lead you right are worthy friends.
அழச்சொல்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய
வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல். 795
6. Is there a test like misfortune
A rod to measure out kinsmen?
கேட்டினு முண்டோ ருறுதி கிளைஞரை
நீட்டி யளப்பதோர் கோல். 796
7. Keep off contacts with fools; that is
The greatest gain so say the wise.
ஊதிய மென்ப தொருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை யொரீஇ விடல். 797
8. Off with thoughts that depress the heart
Off with friends that in woe depart.
உள்ளற்க வுள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ணாற்றறுப்பார் நட்பு. 798
9. Friends who betray at ruin's brink
Burn our mind ev'n at death to think.
கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை யடுங்காலை
யுள்ளினு முள்ளஞ் சுடும். 799
10. The blameless ones as friends embarace;
Give something and give up the base.
மருவுக மாசற்றார் கேண்மையொன் றீந்¢தும்
ஒருவுக வொப்பிலார் நட்பு. 800
88 Saminathan.doc
81. பழைமை
1. That friendship is good amity
Which restrains not one's liberty.
பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு. 801
2. Friendship's heart is freedom close;
Wise men's duty is such to please.
நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு
உப்பாதல் சான்றோர் கடன். 802
3. Of long friendship what is the use
Righteous freedom if men refuse?
பழகிய நட்பெவன் செய்யும் கெழுதகைமை
செய்தாங்கு அமையாக் கடை. 803
4. Things done unasked by loving friends
Please the wise as familiar trends!
விழைதகையான் வேண்டி யிருப்பர் கெழுதகையாற்
கேளாது நட்டார் செயின். 804
5. Offence of friends feel it easy
As folloy or close intimacy.
பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க
நோதக்க நட்டார் செயின். 805
6. They forsake not but continue
In friendship's bounds though loss ensue.
எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு. 806
7. Comrades established in firm love
Though ruin comes waive not their vow.
அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர். 807
8. ast friends who list not tales of ill
Though wronged they say "that day is well".
கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின். 808
9. To love such friends the world desires
Whose friendship has unbroken ties.
கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
விடாஅர் விழையும் உலகு 809
10. Even foes love for better ends
Those who leave not long-standing friends.
விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார். 810
89 Saminathan.doc
82. தீநட்பு
1. Swallowing love of soulless men
Had better wane than wax anon.
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது. 811
2. Who fawn in wealth and fail in dearth
Gain or lose; such friends have no worth.
உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என். 812
3. Cunning friends who calculate
Are like thieves and whores wicked.
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர். 813
4. Better be alone than trust in those
That throw in field like faithless horse.
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை. 814
5. Friends low and mean that give no help-
Leave them is better than to keep.
செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று. 815
6. Million times the wise man's hate
Is better than a fool intimate.
பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும். 816
7. Ten-fold crore you gain from foes
Than from friends who are vain laughers.
நகைவகைய் ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும். 817
8. Without a word those friends eschew
Who spoil deeds which they can do.
ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல். 818
9. Even in dreams the tie is bad
With those whose deed is far from word.
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு. 819
10. Keep aloof from those that smile
At home and in public revile.
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்புதல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு. 820
90 Saminathan.doc
83. கூடாநட்பு
1. The friendship by an enemy shown
Is anvil in time, to strike you down.
சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு. 821
2. Who pretend kinship but are not
Their friendship's fickle like woman's heart.
இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும். 822
3. They may be vast in good studies
But heartfelt-love is hard for foes.
பலநல்ல கற்றக் கடைத்தும் மனம்நல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது. 823
4. Fear foes whose face has winning smiles
Whose heart is full of cunning guiles.
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும். 824
5. Do not trust in what they tell
Whose mind with your mind goes ill.
மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று. 825
6. The words of foes is quickly seen
Though they speak like friends in fine.
நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும். 826
7. Trust not the humble words of foes
Danger darts from bending bows.
சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான். 827
8. Adoring hands of foes hide arms
Their sobbing tears have lurking harms.
தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து. 828
9. n open who praise, at heart despise
Cajole and crush them in friendly guise.
மிகச்செய்து தம்எள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று. 829
10. When foes, in time, play friendship's part
Feign love on face but not in heart.
பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகம்நட்டு
அகம்நட்பு ஒரீஇ விடல் 830
91 Saminathan.doc
84. பேதைமை
1. This is folly's prominent vein
To favour loss and forego gain.
பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல். 831
2. Folly of follies is to lead
A lewd and lawless life so bad.
பேதைமையு ளெல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கட் செயல். 832
3. Shameless, aimless, callous, listless
Such are the marks of foolishness.
நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில். 833
4. No fool equals the fool who learns
Knows, teaches, but self-control spurns.
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல். 834
5. The fool suffers seven fold hells
In single birth of hellish ills.
ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு. 835
6. A know-nothing fool daring a deed
Not only fails but feels fettered.
பொய்படும் ஒன்றொ பு¬uIμn‘ கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின். 836
7. Strangers feast and kinsmen fast
When fools mishandle fortunes vast.
ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை. 837
8. Fools possessing something on hand
Like dazed and drunken stupids stand.
மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின். 838
9. Friendship with fools is highly sweet
For without a groan we part.
பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன்று இல். 839
10. Entrance of fools where Savants meet
Looks like couch trod by unclean feet.
கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல். 840
92 Saminathan.doc
85. புல்லறிவாண்மை
1. Want of wisdom is want of wants
Want of aught else the world nev'r counts.
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையாது உலகு. 841
2. When fool bestows with glee a gift
It comes but by getter's merit.
அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதுயாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம். 842
3. The self-torments of fools exceed
Ev'n tortures of their foes indeed.
அறிவிலார் தாம்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது. 843
4. Stupidity is vanity
That cries "We have sagacity"
வெண்மை எனப்படுவது யாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னுஞ் செருக்கு. 844
5. Feigning knowledge that one has not
Leads to doubt ev'n that he has got.
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும். 845
6. Fools their nakedness conceal
And yet their glaring faults reveal.
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி. 846
7. The fool that slights sacred counsels
Upon himself great harm entails.
அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு. 847
8. He listens not nor himself knows
Plague is his life until it goes.
ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய். 848
9. Sans Self-sight in vain one opens Sight
To the blind who bet their sight as right.
காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு. 849
10. To people's "Yes" who proffer "No"
Deemed as ghouls on earth they go.
உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும். 850
93 Saminathan.doc
86. இகல்
1. Hatred is a plague that divides
And rouses illwill on all sides.
இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய். 851
2. Rouse not hatred and confusion
Though foes provoke disunion
பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை. 852
3. Shun the plague of enmity
And win everlasting glory.
இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவவில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும். 853
4. Hate-the woe of woes destroy;
Then joy of joys you can enjoy.
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின். 854
5. Who can overcome them in glory
That are free from enmity?
இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிகலூக்கும் தன்மை யவர். 855
6. His fall and ruin are quite near
Who holds enmity sweet and dear.
இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து. 856
7. They cannot see the supreme Truth
Who hate and injure without ruth.
மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர். 857
8. To turn from enmity is gain
Fomenting it brings fast ruin.
இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிகலூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு. 858
9. Fortune favours when hate recedes
Hatred exceeding ruin breeds.
இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காμn‘ கேடு தரற்கு. 859
10. All evils come from enmity
All goodness flow from amity.
இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு. 860
94 Saminathan.doc
87. பகைமாட்சி
1. Turn from strife with foes too strong
With the feeble for battle long.
வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை. 861
2. Loveless, aidless, powerless king
an he withstand an enemy strong?
அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு. 862
3. Unskilled, timid, miser, misfit
He is easy for foes to hit.
அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு. 863
4. The wrathful restive man is prey
To any, anywhere any day.
நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாஞ்eμn‘ யார்க்கும் எளிது. 864
5. Crooked, cruel, tactless and base
Any foe can fell him with ease.
வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது. 865
6. Blind in rage and mad in lust
To have his hatred is but just.
காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும். 866
7. Pay and buy his enmity
Who muddles chance with oddity.
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
மாணாத செய்வான் பகை. 867
8. With no virtue but full of vice
He loses friends and delights foes.
குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
இனனிலனாம் ஏமாப்பு உடைத்து. 868
9. The joy of heroes knows no bounds
When timid fools are opponents.
செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலாலா
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின். 869
10. Glory's light he will not gain
Who fails to fight a fool and win.
கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி. 870
95 Saminathan.doc
88. பகைத்திறந் தெரிதல்
1. Let not one even as a sport
The ill-natured enmity court.
பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று. 871
2. Incur the hate of bow-ploughers
But not the hate of word-ploughers.
வில்லே ருழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லே ருழவர் பகை. 872
3. Forlorn, who rouses many foes
The worst insanity betrays.
ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன். 873
4. Let not one even as a sport
The ill-natured enmity court.
பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு. 874
5. Alone, if two foes you oppose
Make one of them your ally close.
தன்துணை இன்றால் பகைஇரண்டால் தான்ஒருவன்
இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று. 875
6. Trust or distrust; during distress
Keep aloof; don't mix with foes.
தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல். 876
7. To those who know not, tell not your pain
Nor your weakness to foes explain.
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவ ரகத்து 877
8. Know how and act and defend well
The pride of enemies shall fall.
வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு. 878
9. Cut off thorn-trees when young they are;
Grown hard, they cut your hands beware.
இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து 879
10. To breathe on earth they are not fit
Defying foes who don't defeat.
உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார். 880
96 Saminathan.doc
89. உட்பகை
1. Traitorous kinsmen will make you sad
As water and shade do harm when bad.
நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின். 881
2. You need not sword-like kinsmen fear
Fear foes who feign as kinsmen dear.
வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு. 882
3. The secret foe in days evil
Will cut you, beware, like potters' steel.
உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவுஇடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும். 883
4. The evil-minded foe within
Foments trouble, spoils kinsmen!
மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவுந் தரும். 884
5. A traitor among kinsmen will
Bring life-endangering evil.
உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவுந் தரும். 885
6. Discord in kings' circle entails
Life-destroying deadly evils.
ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அறிது. 886
7. A house hiding hostiles in core
Just seems on like the lid in jar.
செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி. 887
8. By secret spite the house wears out
Like gold crumbling by file's contact.
அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
உட்பகை உற்ற குடி. 888
9. Ruin lurks in enmity
As slit in sesame though it be.
எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாம் கேடு. 889
10. Dwell with traitors that hate in heart
Is dwelling with snake in selfsame hut.
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று. 890
97 Saminathan.doc
90. பெரியாரைப் பிழையாமை
1. Not to spite the mighty ones
Safest safeguard to living brings.
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலு ளெல்லாம் தலை. 891
2. To walk unmindful of the great
Shall great troubles ceaseless create.
பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும். 892
3. Heed not and do, if ruin you want
Offence against the mighty great.
கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு. 893
4. The weak who insult men of might
Death with their own hands invite.
கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் 894
5. Where can they go and thrive where
Pursued by powerful monarch's ire?
யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர். 895
6. One can escape in fire caught
The great who offends escapes not.
எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார். 896
7. If holy mighty sages frown
Stately gifts and stores who can own?
வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின். 897
8. When hill-like sages are held small
The firm on earth lose home and all.
குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து. 898
9. Before the holy sage's rage
Ev'n Indra's empire meets damage.
ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும். 899
10. Even mighty aided men shall quail
If the enraged holy seers will.
இறந்தமைந்த சார்புடைய ரா யினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின். 900
98 Saminathan.doc
91. பெண்வழிச்சேறல்
1. Who dote on wives lose mighty gain
That lust, dynamic men disdain.
மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது. 901
2. Who dotes, unmanly, on his dame
His wealth to him and all is shame.
பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாμi‘ தரும். 902
3. Who's servile to his wife always
Shy he feels before the wise.
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாμi‘ தரும். 903
4. Fearing his wife salvationless
The weaklings' action has no grace.
மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்
வினையாண்மை வீறெய்தல் இன்று. 904
5. Who fears his wife fears always
Good to do to the good and wise.
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
நல்லார்க்கு நல்ல செயல். 905
6. Who fear douce arms of their wives
Look petty even with god-like lives.
இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாள்
அமையார்தோள் அஞ்சு பவர். 906
7. Esteemed more is women bashful
Than man servile unto her will.
பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாμடைப்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து. 907
8. By fair-browed wives who are governed
Help no friends nor goodness tend.
நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர். 908
9. No virtue riches nor joy is seen
In those who submit to women
அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
பெண்ஏவல் செய்வார்கண் இல். 909
10. Thinkers strong and broad of heart
By folly on fair sex do not dote.
எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்
பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல். 910
99 Saminathan.doc
92. வரைவின் மகளிர்
1. For gold, not love their tongue cajoles
Men are ruined by bangled belles.
அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும். 911
2. Avoid ill-natured whores who feign
Love only for their selfish gain.
பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல். 912
3. The false embrace of whores is like
That of a damned corpse in the dark.
பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று. 913
4. The wise who seek the wealth of grace
Look not for harlots' low embrace.
பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர். 914
5. The lofty wise will never covet
The open charms of a vile harlot.
பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர். 915
6. Those who guard their worthy fame
Shun the wanton's vaunting charm.
தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள். 916
7. Hollow hearts alone desire
The arms of whores with hearts elsewere.
நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள். 917
8. Senseless fools are lured away
By arms of sirens who lead astray.
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு. 918
9. The soft jewelled arms of whores are hell
Into which the degraded fall.
வரைவிலா மாணிழையார் மென்றோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு. 919
10. Double-minded whores, wine and dice
Are lures of those whom fortune flies.
இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு. 920
100 Saminathan.doc
93. கள்ளுண்ணாமை
1. Foes fear not who for toddy craze
The addicts daily their glory lose.
உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கட்காதல் கொண்டொழுகு வார். 921
2. Drink not liquor; but let them drink
Whom with esteem the wise won't think.
உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார். 922
3. The drunkard's joy pains ev'n mother's face
How vile must it look for the wise?
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச்
சான்றோர் முகத்துக் களி. 923
4. Good shame turns back from him ashamed
Who is guilty of wine condemned.
நாண்என்னும் நல்லாள் புறம்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு. 924
5. To pay and drink and lose the sense
Is nothing but rank ignorance.
கையறியாமை யுடைத்தே பொருள் கொடுத்து
மெய்யறி யாமை கொளல். 925
6. They take poison who take toddy
And doze ev'n like a dead body.
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர். 926
7. The secret drunkards' senses off
Make the prying public laugh.
உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்று
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர். 927
8. Don't say "I'm not a drunkard hard"
The hidden fraud is known abroad.
களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும். 928
9. Can torch search one in water sunk?
Can reason reach the raving drunk?
களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
குளித்தானைத் தீத்துரீஇ யற்று. 929
10. The sober seeing the drunkard's plight
On selves can't they feel same effect?
கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் களித்தானைக் காμe‘கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு. 930
101 Saminathan.doc
94. சூது
1. Avoid gambling, albeit you win
Gulping bait-hook what does fish gain?
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று. 931
2. Can gamblers in life good obtain
Who lose a hundred one to gain?
ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு. 932
3. If kings indulge in casting dice
All their fortune will flow to foes.
உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும். 933
4. Nothing will make you poor like game
Which adds to woes and ruins fame.
சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல். 934
5. The game, game-hall and gambler's art
Who sought with glee have come to nought.
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார். 935
6. Men swallowed by the ogress, dice
Suffer grief and want by that vice.
அகடாரார் அல்லல் உழப்பர் சூதென்னும்
முகடியால் மூடப்பட்ட டார். 936
7. If men their time in game-den spend
Ancestral wealth and virtues end.
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின். 937
8. Game ruins wealth and spoils grace
Leads to lies and wretched woes.
பொருள்கொடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது. 938
9. Dress, wealth, food, fame, learning-these five
In gambler's hand will never thrive.
உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயம் கொளின். 939
10. Love for game grows with every loss
As love for life with sorrows grows.
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர். 940
102 Saminathan.doc
95. மருந்து
1. Wind, bile and phlegm three cause disease
So doctors deem it more or less.
மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று. 941
2. After digestion one who feeds
His body no medicine needs.
மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது போற்றி உணின். 942
3. Eat food to digestive measure
Life in body lasts with pleasure.
அற்றால் அளவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
பெற்றான் நெடிதுஉய்க்கு மாறு. 943
4. Know digestion; with keen appetite
Eat what is suitable and right.
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து. 944
5. With fasting adjusted food right
Cures ills of life and makes you bright
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. 945
6. Who eats with clean stomach gets health
With greedy glutton abides ill-health.
இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபே ரிரையான்கண் நோய். 946
7. who glut beyond the hunger's fire
Suffer from untold diseases here.
தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
நோயள வின்றிப் படும். 947
8. Test disease, its cause and cure
And apply remedy that is sure.
நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். 948
9. Let the skilful doctor note
The sickmen, sickness, season and treat.
உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல். 949
10. Patient, doctor, medicine and nurse
Are four-fold codes of treating course.
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துஉழைச் செல்வானென்று
அப்பால்நாற் கூற்றே மருந்து. 950
103 Saminathan.doc
96. குடி
1. Right-sense and bashfulness adorn
By nature only the noble-born.
இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாμn‘ ஒருங்கு. 951
2. The noble-born lack not these three:
Good conduct, truth and modesty.
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாμn‘இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார். 952
3. Smile, gift, sweet words and courtesy
These four mark true nobility.
நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
வகைஎன்ப வாய்மைக் குடிக்கு. 953
4. Even for crores, the noble mood
Cannot bend to degrading deed.
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர். 954
5. The means of gift may dwindle; yet
Ancient homes guard their noble trait.
வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்μn‘ பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று. 955
6. Who guard their family prestige pure
Stoop not to acts of cunning lure.
சலம்பற்றிச் சால்பில் செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார். 956
7. The faults of nobly-born are seen
Like on the sky the spots of moon.
குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. 957
8. If manners of the good are rude
People deem their pedigree crude.
நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப்படும். 958
9. Soil's nature is seen in sprout
The worth of birth from words flow out.
நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல். 959
10. All gain good name by modesty
Nobility by humility.
நலம்வேண்டின் நாμடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு. 960
104 Saminathan.doc
97. மானம்
1. Though needed for your life in main,
From mean degrading acts refrain.
இன்றி யமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல். 961
2. Who seek honour and manly fame
Don't do mean deeds even for name.
சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர். 962
3. Be humble in prosperity
In decline uphold dignity.
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு. 963
4. Like hair fallen from head are those
Who fall down from their high status.
தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை. 964
5. Even hill-like men will sink to nought
With abrus-grain-like small default.
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின். 965
6. Why fawn on men that scorn you here
It yields no fame, heaven's bliss neither.
புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை. 966
7. Better it is to die forlorn
Than live as slaves of those who scorn.
ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று. 967
8. Is nursing body nectar sweet
Even when one's honour is lost?
மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து. 968
9. Honour lost, the noble expire
Like a yak that loses its hair.
மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின். 969
10. Their light the world adores and hails
Who will not live when honour fails.
இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு. 970
105 Saminathan.doc
98. பெருமை
1. A heart of courage lives in light
Devoid of that one's life is night.
ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இனிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல். 971
2. All beings are the same in birth
But work decides their varied worth.
பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான். 972
3. Ignoble high not high they are
The noble low not low they fare.
மேலிருந்தும் மேலல்¢லார் மேலல்¢லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர். 973
4. Greatness like woman's chastity
Is guarded by self-varacity.
ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு. 974
5. Great souls when their will is active
Do mighty deeds rare to achieve.
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல். 975
6. The petty-natured ones have not
The mind to seek and befriend the great.
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேம்என்னும் நோக்கு. 976
7. The base with power and opulence
Wax with deeds of insolence.
இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கட் படின். 977
8. Greatness bends with modesty
Meanness vaunts with vanity
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து. 978
9. Greatness is free from insolence
Littleness swells with that offence.
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல். 979
10. Weakness of others greatness screens
Smallness defects alone proclaims.
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும். 980
106 Saminathan.doc
99. சான்றாண்மை
1. All goodness is duty to them
Who are dutiful and sublime.
கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு. 981
2. Good in the great is character
Than that there is nothing better.
குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று. 982
3. Love, truth, regard, modesty, grace
These five are virtue's resting place.
அன்புநாண் ஓப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண். 983
4. Not to kill is penance pure
Not to slander virtue sure.
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு. 984
5. Humility is valour's strength
A force that averts foes at length.
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை. 985
6. To bear repulse e'en from the mean
Is the touch-stone of worthy men.
சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனில் தோல்வி
துலையல்லார் கண்μn‘ கொளல். 986
7. Of perfection what is the gain
If it returns not joy for pain?
இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு. 987
8. No shame there is in poverty
To one strong in good quality.
இன்மை ஒருவற்கு இளிவன்று சால்புஎன்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின். 988
9. Aeons may change but not the seer
Who is a sea of virtue pure.
ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
ஆழி எனப்படு வார். 989
10. The world will not more bear its weight
If from high virtue fall the great.
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலம்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை. 990
107 Saminathan.doc
100. பண்புடைமை
1. To the polite free of access
Easily comes courteousness.
எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. 991
2. Humanity and noble birth
Develop courtesy and moral worth.
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. 992
3. Likeness in limbs is not likeness
It's likeness in kind courteousness.
உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு. 993
4. The world applauds those helpful men
Whose actions are just and benign.
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புள ராட்டும் உலகு. 994
5. The courteous don't even foes detest
For contempt offends even in jest.
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புஉள பாடறிவார் மாட்டு. 995
6. The world rests with the mannered best
Or it crumbles and falls to dust.
பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன். 996
7. The mannerless though sharp like file
Are like wooden blocks indocile.
அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர். 997
8. Discourtesy is mean indeed
E'en to a base unfriendly breed.
நண்பாற்றா ராகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றா ராதல் கடை. 998
9. To those bereft of smiling light
Even in day the earth is night.
நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள். 999
10. The wealth heaped by the churlish base
Is pure milk soured by impure vase.
பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ் செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந்த தற்று. 1000
108 Saminathan.doc
101. நன்றியில் செல்வம்
1. Dead is he with wealth in pile
Unenjoyed, it is futile.
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல். 1001
2. The niggard miser thinks wealth is all
He hoards, gives not is born devil.
பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. 1002
3. A burden he is to earth indeed
Who hoards without a worthy deed.
ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை. 1003
4. What legacy can he leave behind
Who is for approach too unkind.
எச்சமென்று என்எண்μe‘ கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன். 1004
5. What is the good of crores they hoard
To give and enjoy whose heart is hard.
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடிஉண் டாயினும் இல். 1005
6. Great wealth unused for oneself nor
To worthy men is but a slur.
ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்றுவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
ஈதல் இயல்பிலா தான். 1006
7. Who loaths to help have-nots, his gold
Is like a spinster-belle grown old.
அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று. 1007
8. The idle wealth of unsought men
Is poison-fruit-tree amidst a town.
நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று. 1008
9. Others usurp the shining gold
In loveless, stingy, vicious hold.
அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர். 1009
10. The brief want of the rich benign
Is like rainclouds growing thin.
சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து. 1010
109 Saminathan.doc
102. நாμடைமை
1. To shrink from evil deed is shame
The rest is blush of fair-faced dame.
கருமத்தால் நாμio‘ நாμi‘ திருநுதல்
நல்லவர் நாμd‘ பிற. 1011
2. Food, dress and such are one for all
Modesty marks the higher soul.
aμடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாμடைமை மாந்தர் சிறப்பு. 1012
3. All lives have their lodge in flesh
Perfection has its home in blush.
ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு. 1013
4. Shame is the jewel of dignity
Shameless swagger is vanity.
அணிஅன்றோ நாμடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை. 1014
5. In them resides the sense of shame
Who blush for their and other's blame.
பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாμo’ர் நாμe‘‹
உறைபதி என்னும் உலகு. 1015
6. The great refuse the wonder-world
Without modesty's hedge and shield.
நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர். 1016
7. For shame their life the shame-sensed give
Loss of shame they won't outlive.
நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாண்ஆள் பவர். 1017
8. Virtue is much ashamed of him
Who shameless does what others shame.
பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து. 1018
9. Lapse in manners injures the race
Want of shame harms every good grace.
குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை. 1019
10. Movements of the shameless in heart
Are string-led puppet show in fact.
நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று. 1020
110 Saminathan.doc
103. குடிசெயல்வகை
1. No greatness is grander like
Saying "I shall work without slack".
கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல். 1021
2. These two exalt a noble home
Ardent effort and ripe wisdom.
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி. 1022
3. When one resolves to raise his race
Loin girt up God leads his ways.
குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும். 1023
4. Who raise their races with ceaseless pain
No need for plan; their ends will gain.
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு. 1024
5. Who keeps his house without a blame
People around, his kinship claim.
குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு. 1025
6. Who raise their race which gave them birth
Are deemed as men of manly worth.
நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல். 1026
7. Like dauntless heroes in battle field
The home-burden rests on the bold.
அமரகத்து வன்கண்ணார் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை. 1027
8. No season have they who raise their race
Sloth and pride will honour efface.
குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடிசெய்து
மானம் கருதக் கெடும். 1028
9. Is not his frame a vase for woes
Who from mishaps shields his house?
இடும்பைக்கே கொள்கலங் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு. 1029
10. A house will fall by a mishap
With no good man to prop it up.
இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி. 1030
111 Saminathan.doc
104. உழவு
1. Farming though hard is foremost trade
Men ply at will but ploughmen lead.
சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை. 1031
2. Tillers are linch-pin of mankind
Bearing the rest who cannot tend.
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃதாற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து. 1032
3. They live who live to plough and eat
The rest behind them bow and eat.
உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர். 1033
4. Behold the men whose fields sleep under the shadow of the rich ears of
their harvests: they will see the umbrellas of other princes bow down
before the unmrella of their own sovereign.
பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர். 1034
5. Who till and eat, beg not; nought hide
But give to those who are in need.
இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர். 1035
6. Should ploughmen sit folding their hands
Desire-free monks too suffer wants.
உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம்என் பார்க்கும் நிலை. 1036
7. Moulds dried to quarter-dust ensure
Rich crops without handful manure.
தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும். 1037
8. Better manure than plough; then weed;
Than irrigating, better guard.
ஏரினும் நன்றால் எருஇடுதல் கட்டபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு. 1038
9. If landsmen sit sans moving about
The field like wife will sulk and pout.
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும். 1039
10. Fair good earth will laugh to see
Idlers pleading poverty.
இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
நிலமென்னும் நல்லாள் நகும். 1040
112 Saminathan.doc
105. நல்குரவு
1. What gives more pain than scarcity?
No pain pinches like poverty.
இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது. 1041
2. The sinner Want is enemy dire
Of joys of earth and heaven there.
இன்மை எனஒரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும். 1042
3. The craving itch of poverty
Kills graceful words and ancestry.
தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை. 1043
4. Want makes even good familymen
Utter words that are low and mean.
இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும். 1044
5. The pest of wanton poverty
Brings a train of misery.
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும். 1045
6. The poor men's words are thrown away
Though from heart good things they say.
நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும். 1046
7. Even the mother looks as stranger
The poor devoid of character.
அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும். 1047
8. The killing Want of yesterday
Will it pester me even to-day?
இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு. 1048
9. One may sleep in the midst of fire
In want a wink of sleep is rare.
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது. 1049
10. Renounce their lives the poor must
Or salt and gruel go to waste.
துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று. 1050
113 Saminathan.doc
106. இரவு
1. Demand from those who can supply
Default is theirs when they deny.
இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி யன்று. 1051
2. Even demand becomes a joy 1052
When the things comes without annoy.
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின். 1052
3. Request has charm form open hearts
Who know the duty on their part.
கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமே ரேஎர் உடைத்து. 1053
4. Like giving even asking seems
From those who hide not even in dreams.
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு. 1054
5. The needy demand for help because
The world has men who don't refuse.
கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது. 1055
6. The pain of poverty shall die
Before the free who don't deny.
கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும். 1056
7. When givers without scorn impart
A thrill of delight fills the heart.
இகழ்ந்தௌ¢ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துளம்¢
உள்ளுள் உடைப்பது உடைத்து. 1057
8. This grand cool world shall move to and fro
Sans Askers like a puppet show.
இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று. 1058
9. Where stands the glory of givers
Without obligation seekers?
ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை. 1059
10. he needy should not scowl at "No"
His need another's need must show.
* Saint valluvar talks of two kinds of Asking:-
(1) Asking help for public causes or enterprises.
(2) Begging when one is able to work and this is condemned.
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்புஇடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி. 1060
114 Saminathan.doc
107. இரவச்சம்
1. Not to beg is billions worth
E'en from eye-like friends who give with mirth.
கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்μn‘
இரவாமை கோடி யுறும். 1061
2. Let World-Maker loiter and rot
If "beg and live" be human fate.
இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான். 1062
3. Nothing is hard like hard saying
"We end poverty by begging".
இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்டது இல். 1063
4. All space is small before the great
Who beg not e'en in want acute.
இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு. 1064
5. Though gruel thin, nothing is sweet
Like the food earned by labour's sweat.
தெண்ணீர் அடுபுற்கை யாயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலி னூங்கினியது இல். 1065
6. It may be water for the cow
Begging tongue is mean anyhow.
ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்தது இல். 1066
7. If beg they must I beg beggers
Not to beg from shrinking misers.
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று. 1067
8. The hapless bark of beggary splits
On the rock of refusing hits.
இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும். 1068
9. The heart at thought of beggars melts;
It dies at repulsing insults.
இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும். 1069
10. The word "No" kills the begger's life
Where can the niggard's life be safe?
கரப்பவர்க்கு யாஙகொளிக்குங் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர். 1070
115 Saminathan.doc
108. கயமை
1. The mean seem men only in form
We have never seen such a sham.
மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்டது இல். 1071
2. The base seem richer than the good
For no care enters their heart or head.
நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர். 1072
3. The base are like gods; for they too
As prompted by their desire do.
தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான். 1073
4. When the base meets a rake so vile
Him he will exceed, exult and smile.
அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ். 1074
5. Fear forms the conduct of the low
Craving avails a bit below.
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவாஉண்டேல் உண்டாம் சிறிது. 1075
6. The base are like the beaten drum
Since other's secrets they proclaim.
அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான். 1076
7. The base their damp hand will not shake
But for fists clenched their jaws to break.
ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு. 1077
8. The good by soft words profits yield
The cane-like base when crushed and killed.
சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ். 1078
9. Faults in others the mean will guess
On seeing how they eat and dress.
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ். 1079
10. The base hasten to sell themselves
From doom to flit and nothing else.
எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து. 1080
116 Saminathan.doc
இன்பத்துப்பால்- Part III - NATURE OF LOVE
களவியல் - ON SECRET OF MARRIAGE
109 தகையணங்குறுத்தல் Beauty's dart
110 குறிப்பறிதல் Signs speak the heart
111 புணர்ச்சி மகிழ்தல் Embrace bliss
112 நலம் புனைந்துரைத்தல் Beauty extolled
113 காதற் சிறப்புரைத்தல் Love's excellence
114 நாμi‘ துறவுரைத்தல் Decorum defied
115 அலர் அறிவுறுத்தல் Public clamour
கற்பியல் - CHASTE WEDDED LOVE
116 பிரிவாற்றாமை Pangs of separation
117 படர்மெலிந்திரங்கல் Wailing of pining love
118 கண்விதுப்பழிதல் Wasteful look for
wistful love
119 பசப்புறு பருவரல் Wailing over pallor
120 தனிப்படர் மிகுதி Pining alone
121 நினைந்தவர் புலம்பல் Sad memories
122 கனவுநிலை உரைத்தல் Dream visions
123 பொழுதுகண்டிரங்கல் Eventide sigh
124 உறுப்புநலன் அழிதல் Limbs languish
125 நெஞ்சொடு கிளத்தல் Soliloquy
126 நிறையழிதல் Reserve lost
127 அவர்வயின் விதும்பல் Mutual yearning
128 குறிப்பறிவுறுத்தல் Feeling surmised
129 புணர்ச்சி விதும்பல் Longing for reunion
130 நெஞ்சொடு புலத்தல் Chiding the heart
131 புலவி Bouderic
132 புலவி நுμe‘கம் Feigned anger
133 ஊடலுவகை Sulking charm
117 Saminathan.doc
109. தகையணங்குறுத்தல்
1. Is it an angel? A fair peacock
Or jewelled belle? To my mind a shock!
அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு. 1081
2. The counter glances of this belle
Are armied dart of the Love-Angel.
நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து. 1082
3. Not known before - I spy Demise
In woman's guise with battling eyes.
பண்டறியேன் கூறறென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு. 1083
4. This artless dame has darting eyes
That drink the life of men who gaze.
கண்டார் உயிருண்μn‘ தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண். 1084
5. Is it death, eye or doe? All three
In winsome woman's look I see.
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து. 1085
6. If cruel brows unbent, would screen
Her eyes won't cause me trembling pain.
கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண். 1086
7. Vest on the buxom breast of her
Looks like rutting tusker's eye-cover.
கடாஅக் களிற்றின்மேல் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில். 1087
8. Ah these fair brows shatter my might
Feared by foemen yet to meet.
ஒண்μio‘ கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்கும்என் பீடு. 1088
9. Which jewel can add to her beauty
With fawn-like looks and modesty?
பிணையேர் மடநோக்கும் நாμn‘ உடையாட்கு
அணிஎவனோ ஏதில தந்து. 1089
10. To the drunk alone is wine delight
Nothing delights like love at sight.
உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று. 1090
118 Saminathan.doc
110. குறிப்பறிதல்
1. Her painted eyes, two glances dart
One hurts; the other heals my heart.
இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
நோய்நோககொன் றந்நோய் மருந்து. 1091
2. Her furtive lightning glance is more
Than enjoyment of sexual lore.
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது. 1092
3. She looked; looking bowed her head
And love-plant was with water fed.
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர். 1093
4. I look; she droops to earth awhile
I turn; she looks with gentle smile.
யான்நோக்குங் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும். 1094
5. No direct gaze; a side-long glance
She darts at me and smiles askance.
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும். 1095
6. Their words at first seem an offence
But quick we feel them friendly ones.
உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும். 1096
7. Harsh little words; offended looks,
Are feigned consenting love-lorn tricks.
செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு. 1097
8. What a grace the slim maid has!
As I look she slightly smiles.
அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும். 1098
9. Between lovers we do discern
A stranger's look of unconcern.
ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே யுள. 1099
10. The words of mouth are of no use
When eye to eye agrees the gaze.
கண்ணொடு கண்ணிணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல. 1100
119 Saminathan.doc
111. புணர்ச்சி மகிழ்தல்
1. In this bangled beauty dwell
The joys of sight sound touch taste smell.
கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஓண்டொடி கண்ணே உள. 1101
2. The cure for ailment is somewhere
For fair maid's ill she is the cure.
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து. 1102
3. Is lotus-eyed lord's heaven so sweet
As sleep in lover's arms so soft?
தாம்வீழ்வார் மென்றோன் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு. 1103
4. Away it burns and cools anear
Wherefrom did she get this fire?
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள். 1104
5. The arms of my flower-tressed maid
Whatever I wish that that accord.
வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள். 1105
6. My simple maid has nectar arms
Each embrace brings life-thrilling charms.
உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
அமிழ்தின் இயன்றன தோள். 1106
7. Ah the embrace of this fair dame
Is like sharing one's food at home.
தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
அம்மா அரிவை முயக்கு. 1107
8. Joy is the fast embrace that doth
Not admit e'en air between both.
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு. 1108
9. Sulking, feeling and clasping fast
These three are sweets of lover's tryst.
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன். 1109
10. As knowledge reveals past ignorance
So is the belle as love gets close.
அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு. 1110
120 Saminathan.doc
112. நலம் புனைந்துரைத்தல்
1. Soft blessed anicha flower, hail
On whom I dote is softer still.
நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள். 1111
2. You can't liken flowers by many eyed,
To her bright eyes, O mind dismayed.
மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காμn‘ பூவொக்கும் என்று. 1112
3. The bamboo-shouldered has pearl-like smiles
Fragrant breath and lance-like eyes.
முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு. 1113
4. Lily droops down to ground and says
I can't equal the jewelled-one's eyes.
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று. 1114
5. Anicha flower with stem she wears
To her breaking waist sad-drum-blares!
அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை. 1115
6. Stars are confused to know which is
The moon and which is woman's face.
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன். 1116
7. Are there spots on the lady's face
Just as in moon that changes phase?
அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து. 1117
8. Like my lady's face if you shine
All my love to you; hail O moon!
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி. 1118
9. Like the face of my flower-eyed one
If you look, then shine alone O moon!
மலர்ன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி. 1119
10. The soft flower and the swan's down are
Like nettles to the feet of the fair.
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம். 1120
121 Saminathan.doc
113. காதற் சிறப்புரைத்தல்
1. Like milk and honey the dew is sweet
From her white teeth whose word is soft.
பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர். 1121
2. Love between me and this lady
Is like bond between soul and body.
உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு. 1122
3. Depart image in my pupil
Giving room to my fair-browed belle!
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம். 1123
4. Life with my jewel is existence
Death it is her severance.
வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கு மிடத்து. 1124
5. Can I forget? I recall always
The charms of her bright battling eyes.
உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம். 1125
6. So subtle is my lover's form
Ever in my eyes winking, no harm.
கண்μu‘ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார்
நுண்ணியர்எங் காத லவர். 1126
7. My lover in my eyes abides
I paint them not lest he hides.
கண்쁀‘ளார் காத லவராகக் கண்μn‘
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து. 1127
8. My lover abides in my heart
I fear hot food lest he feels hot.
நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துஉண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து. 1128
9. My eyes wink not lest he should hide
And him as cruel the townsmen chide.
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
எதிலர் என்னும்இவ் வூர். 1129
10. He abides happy in my heart
But people mistake he is apart.
உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர். 1130
122 Saminathan.doc
114. நாμi‘ துறவுரைத்தல்
1. "Pangs of passion find no recourse
Except riding palmyra horse.
Palmyra horse or 'Madal' is a torture expressive of
the burning passion of the lover to the beloved.
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடலல்லது இல்லை வலி. 1131
2. Pining body and mind lose shame
And take to riding of the palm.
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து. 1132
3. Once I was modest and manly
My love has now Madal only.
நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றோர் ஏறும் மடல். 1133
4. Rushing flood of love sweeps away
The raft of shame and firmness, aye!
காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புனை. 1134
5. Palm-ride and pangs of eventide
Are gifts of wreath-like bracelet maid.
தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர். 1135
6. Madal I ride at midnight for
My eyes sleep not seeing this fair.
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண். 1136
7. Her sea-like lust seeks not Madal!
Serene is woman's self control.
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல். 1137
8. Lust betrays itself in haste
Though women are highly soft and chaste.
நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும். 1138
9. My perplexed love roves public street
Believing that none knows its secret.
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு. 1139
10. Fools laugh at me before my eyes
For they feel not my pangs and sighs.
யாங்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா வாறு. 1140
123 Saminathan.doc
115. அலரறிவுறுத்தல்
1. Rumour sustains my existence
Good luck! many know not its sense.
அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால். 1141
2. Rumour gives me the flower-like belle
People know not what rare angel.
மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர். 1142
3. I profit by this public rumour
Having not, I feel, I have her.
உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து. 1143
4. Rumour inflames the love I seek
Or else it becomes bleak and weak.
கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுஇன்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து. 1144
5. Drink delights as liquor flows
Love delights as rumour grows.
களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது. 1145
6. One lasting day we met alone
Lasting rumours eclipse our moon.
கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று. 1146
7. Scandal manures; mother's refrain
Waters the growth of this love-pain.
ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய். 1147
8. To quench the lust by rumour free
Is to quench fire by pouring ghee.
நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல். 1148
9. Who said "fear not" flared up rumour
Why then should I blush this clamour?
அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை. 1149
10. Town raising this cry, I desire
Consent is easy from my sire.
தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கௌவை எடுக்கும்இவ் வூர். 1150
124 Saminathan.doc
116. பிரிவாற்றாமை
1. Tell me if you but do not leave,
Your quick return to those who live.
செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை. 1151
2. His sight itself was pleasing, near
Embrace pains now by partings fear.
இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு. 1152
3. On whom shall I lay my trust hence
While parting lurks in knowing ones?
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்μn‘
பிரிவோர் ரிடத்துண்மை யான். 1153
4. He parts whose love told me - fear not
Is my trust in him at default?
அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தௌ¤த்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு. 1154
5. Stop his parting - my life to save
Meeting is rare if he would leave.
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு. 1155
6. His hardness says, "I leave you now"
Is there hope of his renewed love?
பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ண ராயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை. 1156
7. Will not my gliding bangles' cry
The parting of my lord betray?
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை. 1157
8. Bitter is life in friendless place;
Worse is parting love's embrace!
இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு. 1158
9. Can fire that burns by touch burn like
Parting of the hearts love-sick?
தொடின்கடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ. 1159
10. Many survive pangs of parting
Not I this sore so distressing.
அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர். 1160
125 Saminathan.doc
117. படர்மெலிந்திரங்கல்
1. It swells out like baled out spring
How to bear this pain so writhing?
மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்றுநீர் போல மிகும். 1161
2. I can't conceal this nor complain
For shame to him who caused this pain.
கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
உரைத்தலும் நாμi‘ தரும். 1162
3. In life - poles of this wearied frame
Are poised the weights of lust and shame.
காமமும் நாμn‘ உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
நோனா உடம்பி னகத்து. 1163
4. In life - poles of this wearied frame
Are poised the weights of lust and shame.
காமக் கடல்மன்னும் உண்டோ அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல். 1164
5. What wilt they prove when they are foes
Who in friendship bring me woes!
துப்பின் எவனாவர் மற்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர். 1165
6. The pleasure in love is oceanful
But its pangs are more painful.
இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது. 1166
7. Wild waves of love I swim shoreless
Pining alone in midnight hush.
காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன். 1167
8. Night's mercy lulls all souls to sleep
Keeping but me for companionship.
மன்னுயி ரெல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்லது இல்லை துணை. 1168
9. Crueller than that cruel he
Are midnight hours gliding slowly.
கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா. 1169
10. Like heart, if my sight reaches him
It won't in floods of tears swim!
உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோஎன் கண். 1170
126 Saminathan.doc
118. கண்விதுப்பழிதல்
1. The eye pointed him to me; why then
They weep with malady and pine?
கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாம்காட்ட யாம் கண்டது. 1171
2. Why should these dyed eyes grieve now sans
Regrets for their thoughtless glance?
தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்பது எவன். 1172
3. Eyes darted eager glance that day
It's funny that they weep today.
கதுமெனத் தாம்நோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்கது உடைத்து. 1173
4. These eyes left me to endless grief
Crying adry without relief.
பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து. 1174
5. My eyes causing lust more than sea
Suffer that torture sleeplessly.
படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
காமநோய் செய்தஎன் கண். 1175
6. Lo! eyes that wrought this love-sickness
Are victims of the same themselves.
ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது. 1176
7. Let tears dry up pining pining
In eyes that eyed him longing longing.
உழந்துழந்து உள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி யவர்கண்ட கண். 1177
8. Ther's he whose lips loved, not his heart
Yet my eyes pine seeing him not.
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணாது அமைவில கண். 1178
9. He comes; no sleep; he goes; no sleep
This is the fate of eyes that weep.
வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண். 1179
10. Like drum beats eyes declare my heart;
From people who could hide his secret?
மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணா ரகத்து. 1180
127 Saminathan.doc
119. பசப்புறுதல்
1. My lover's parting, I allowed
Whom to complain my hue pallid?
நயந்தவர்க்கு நல்காமை தேர்ந்தேன் பசந்தஎன்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற. 1181
2. Claiming it is begot through him
Pallor creeps and rides over my frame.
அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு. 1182
3. He seized my beauty and modesty
Leaving pangs and Pallor to me.
சாயலும் நாμn‘ அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து. 1183
4. He is my thought, his praise my theme
Yet this pallor steals over my frame.
உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு. 1184
5. My lover departed me there
And pallor usurped my body here.
உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது. 1185
6. Just as darkness waits for light-off
Pallor looks for lover's arms-off.
விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு. 1186
7. From his embrace I turned a nonce
This pallor swallowed me at once.
புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு. 1187
8. On my pallor they cast a slur
But none says "lo he parted her".
பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல். 1188
9. Let all my body become pale
If he who took my leave fares well.
பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நல்னிலையார் ஆவர் எனின். 1189
10. Let people call me all pallid
But my lover let them not deride.
பசப்பெஎனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின். 1190
128 Saminathan.doc
120. தனிப்படர்மிகுதி
1. Stoneless fruit of love they have
Who are beloved by those they love.
தாம்விழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி. 1191
2. One sided pains; love in both souls
Poises well like shoulder poles.
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி. 1192
3. The pride of living is for those
Whose love is returned by love so close.
வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு. 1193
4. Whose love is void of love in turn
Are luckless with all esteems they earn.
வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின். 1194
5. What can our lover do us now
If he does not requite our love?
நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை. 1195
6. One sided pains; love in both souls
Poises well like shoulder poles.
ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது. 1196
7. This cupid aims at me alone;
Knows he not my pallor and pain?
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான். 1197
8. None is so firm as she who loves
Without kind words from whom she dotes.
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல். 1198
9. The lover accords not my desires
And yet his words sweeten my ears.
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு. 1199
10. You tell your grief to listless he
Bless my heart! rather fill up sea!
உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு. 1200
129 Saminathan.doc
121. நினைந்தவர் புலம்பல்
1. Love is sweeter than wine; for vast
Is its delight at very thought.
உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது. 1201
2. Pains are off at the lover's thought
In all aspects this love is sweet.
எனைத்தொன்று இனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன்று இல். 1202
3. To sneeze I tried hence but could not
Me he tried to think but did not.
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும். 1203
4. Have I a place within his heart?
Ah from mine he will never depart.
யாமும் உளேம்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர். 1204
5. Shame! My heart often he enters
Banning me entry into his.
தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல். 1205
6. Beyond the thought of life with him
What else of life can I presume?
மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன். 1206
7. What will happen if I forget
When his memory burns my heart?
மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும். 1207
8. I bring him to ceaseless memory
He chides not; and thus honours me.
எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு. 1208
9. Dear life ebbs away by thought
Of him who said we are one heart.
விளியும்என் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைத்து. 1209
10. Hail moon! Set not so that I find
Him who left me but not my mind.
விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி. 1210
130 Saminathan.doc
122. கனவுநிலை யுரைத்தல்
1. ow shall I feast this dream-vision
That brings the beloved's love-mission?
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து. 1211
2. I beg these fish-like dark eyes sleep
To tell my lover how life I keep.
கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன். 1212
3. In wakeful hours who sees me not
I meet in dreams and linger yet.
நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர். 1213
4. In dreams I enjoy his love-bliss
Who in wakeful hours I miss.
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு. 1214
5. Dream-sight of him delights at once
Awake- What of seeing him -hence.
நனவினாற் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதெ இனிது. 1215
6. ow shall I feast this dream-vision
That brings the beloved's love-mission?
நனவென ஒன்றில்லை யாயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன். 1216
7. Awake he throws my overtures
Adream, ah cruel! he tortures!
நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவினால்
என்எம்மைப் பீழிபபது. 1217
8. Asleep he embraces me fast;
Awake he enters quick my heart.
துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து. 1218
9. In dreams who don't discern lovers
Rue their missing in wakeful hours.
நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர். 1219
10. The townsmen say he left me thus
In dreams failing to see him close.
நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர். 1220
131 Saminathan.doc
123. பொழுதுகண்டிரங்கல்
1. Bless you! you are not eventide
But killing dart to wedded bride!
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர்உண்μn‘
வேலைநீ வாழி பொழுது. 1221
2. Hail sad eventide dim and grim
Has your mate like mine, cruel whim!
புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை. 1222
3. Wet eve came pale and trembling then
Now it makes bold with growing pain.
பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலைதுனி அரும்பித்
துன்பம் வளர வரும். 1223
4. Lover away, comes eventide
Like slayer to field of homicide.
காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும். 1224
5. What good have I done to morning
And what evil to this evening?
காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல்? எவன்கொல்யான்
மாலைக்குச் செய்த பகை. 1225
6. Evening pangs I have not known
When my lord nev'r left me alone.
மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன். 1226
7. Budding at dawn burgeoning all day
This disease blooms in evening gay.
காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும்இந் நோய். 1227
8. A deadly arm, this shepherd's flute
Hails flaming eve and slays my heart.
அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை. 1228
9. Deluding eve if it prolongs
The whole town will suffer love-pangs.
பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து. 1229
10. Thinking of him whose quest is wealth
My life outlives the twilight stealth.
பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர். 1230
132 Saminathan.doc
124. உறுப்பு நலனழிதல்
1. To lift from want he left me afar
His thought makes my eyes blush the flower.
சிறுமை நமக்குஒழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின் கண். 1231
2. My pale tearful eyes betray
The hardness of my husband, away.
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண். 1232
3. These arms that swelled on nuptial day
Now shrunk proclaim "He is away".
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள். 1233
4. Bracelets slip off the arms that have
Lost old beauty for He took leave.
பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள். 1234
5. Bereft of bracelets and old beauty
Arms tell the cruel's cruelty.
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல்கவின் வாடிய தோள். 1235
6. Arms thin, armlets loose make you call
My sire cruel; that pains my soul.
தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல் அவரைக்
கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து. 1236
7. Go and tell the cruel, O mind
Bruit ov'r my arms and glory find.
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோள் பூசல் உரைத்து. 1237
8. The front of this fair one O paled
As my clasping arms loosed their hold.
முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல். 1238
9. Cool breeze crept between our embrace
Her large rain-cloud-eyes paled at once.
முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் கண். 1239
10. Pale eyes pained seeing the pallor
Of the bright forehead of this fair.
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்μio‘ செய்தது கண்டு. 1240
133 Saminathan.doc
125. நெஞ்சொடு கிளத்தல்
1. Think of, O heart, some remedy
To cure this chronic malady.
நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும்
எவ்வநோய் தீர்க்கும் மருந்து. 1241
2. Bless O mind! you pine in vain
For me he has no love serene.
காதல் அவரில ராகநீ நோவது
பேதமை வாழிஎன் நெஞ்சு. 1242
3. O mind, why pine and sit moody?
Who made you so pale lacks pity.
இருந்துள்ளி என்பரிதல் நெஞ்சே பரிந்துள்ளல்
பைதல்நோய் செய்தார்கண் இல். 1243
4. Take these eyes and meet him, O heart
Or their hunger will eat me out.
கண்μn‘ கொளச்சேறி நெஞ்சே இவையென்னைத்
தின்னும் அவர்காண லுற்று. 1244
5. He spurns our love and yet, O mind,
Can we desert him as unkind?
செற்றா ரெனக்கை விடல்உண்டோ நெஞ்சேயாம்
உற்றால் உறாஅ தவர். 1245
6. Wrath is false, O heart, face-to face.
Sans huff, you rush to his sweet embrace.
கலந்துணர்ந்தும் காதலர்க் கண்டால் புலந்துணராய்
பொய்க்காய்வு காய்திஎன் நெஞ்சு. 1246
7. Off with love O mind, or shame
I cannot endure both of them.
காமம் விடுஒன்றோ நாண்விடு நன்னெஞ்சே
யானோ பொறேன்இவ் விரண்டு. 1247
8. Without pity he would depart!
You sigh and seek his favour, poor heart!
பரிந்தவர் நல்காரென்று ஏங்கிப் பிரிந்தவர்
பின்செல்வாய் பேதைஎன் நெஞ்சு. 1248
9. The lover lives in Self you know;
Whom you think, mind to whom you go?
உள்ளத்தார் காத லவராக உள்ளிநீ
யாருழைச் சேறிஎன் நெஞ்சு. 1249
10. Without a thought he deserted us
To think of him will make us worse.
துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமா
இன்னும் இழத்தும் கவின். 1250
134 Saminathan.doc
126. நிறையழிதல்
1. Passion's axe shall break the door
Of reserve bolted with my honour.
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாμi‘தாழ் வீழ்த்த கதவு. 1251
2. The thing called lust is a heartless power
It sways my mind at midnight hour.
காம மெனஒன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில். 1252
3. How to hide this lust which shows
Itself while I sneeze unawares!
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும். 1253
4. I was proud of my sex-reserve
Lo lust betrays what I preserve.
நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும். 1254
5. Dignity seeks not a deserter
But Love-sick is its innovator.
செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று. 1255
6. O Grief, my deserter you seek
Of your caprice what shall I speak!
செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர். 1256
7. When lover's love does what it desires
We forget all shame unawares.
நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின். 1257
8. The cheater of many wily arts
His tempting words break through women's hearts.
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை. 1258
9. In huff I went and felt at ease
Heat to heart in sweet embrace.
புலப்ப லெனச் சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்த லுறுவது கண்டு. 1259
10. To feign dislike is it not rare
For mates who melt like fat in fire?
நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல். 1260
135 Saminathan.doc
127. அவர்வயின் விதும்பல்
1. My eyes are dim lustre-bereft
Worn fingers count days since he left.
வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்μn‘ அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல். 1261
2. Beauty pales and my bracelets slide;
Why not forget him now, bright maid?
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து. 1262
3. Will as guide he went to win
Yet I live-to see him again.
உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன். 1263
4. My heart in rapture heaves to see
His retun with love to embrace me.
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறும்என் நெஞ்சு. 1264
5. Let me but gaze and gaze my spouse
sallow on my soft shoulders files.
காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணார கண்டபின்
நீங்கும்என் மென்றோள் பசப்பு. 1265
6. Let my spouse return just a day
Joy-drink shall drive my pain away.
வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட. 1266
7. If my eye-like lord returneth
Shall I sulk or clasp or do both?
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்அன்ன கேளிர் வரின். 1267
8. May the king fight and win and give
And with my wife I will feast this eve!
வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து. 1268
9. One day seems as seven to those
Who yearn return of distant spouse.
ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேட் சென்றார்
வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு. 1269
10. When her heart is broken, what is
The good of meeting and love-embrace?
பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறின்என்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால். 1270
136 Saminathan.doc
128. குறிப்பறிவுறுத்தல்
1. You hide; but your painted eyes
Restraint off, report your surmise.
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்க லுறுவதொன்று உண்டு. 1271
2. With seemly grace and stem-like arms
The simple she has ample charms.
கண்நிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது. 1272
3. Something shines through her jewelled charm
Like thread shining through wreathed gem.
மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்நை
அணியில் திகழ்வதுஒன்று உண்டு. 1273
4. Like scent in bud secrets conceal
In the bosom of her half smile.
முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன்று உண்டு. 1274
5. The close-bangled belle's hidden thought
Has a cure for my troubled heart.
செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து. 1275
6. His over-kind close embrace sooths;
But makes me feel, loveless, he parts.
பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வது உடைத்து. 1276
7. Quick, my bracelets read before
The mind of my lord of cool shore.
தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை. 1277
8. My lover parted but yesterday;
With sallowness it is seventh day.
நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து. 1278
9. She views her armlets, her tender arms
And then her feet; these are her norms.
தொடிநோக்கி மென்றோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண்டு அவள்செய் தது. 1279
10. To express love-pangs by eyes and pray
Is womanhood's womanly way.
பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு. 1280
137 Saminathan.doc
129. புணர்ச்சிவிதும்பல்
1. Rapture at thought and joy when seen
Belong to love and not to wine.
உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு. 1281
2. When passion grows palmyra-tall
Sulking is wrong though millet-small.
தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின். 1282
3. Though slighting me he acts his will
My restless eyes would see him still.
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணாது அமையல கண். 1283
4. Huff I would, maid, but I forget;
And leap to embrace him direct.
ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
கூடற்கண் சென்றதுஎன் நெஞ்சு. 1284
5. When close I see not lord's blemish
Like eyes that see not painter's brush.
எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கன்
பழிகாணேன் கண்ட விடத்து. 1285
6. When he's with me I see not fault
And nought but fault when he is not.
காμe‘கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை. 1286
7. To leap in stream which carries off
When lord is close to feign a huff.
உய்த்தல் அறிந்து புலன்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து. 1287
8. Like wine to addicts that does disgrace
Your breast, O thief, is for my embrace!
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு. 1288
9. Flower-soft is love; a few alone
Know its delicacy so fine.
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்
செவ்வி தலைப்படு வார். 1289
10. She feigned dislike awhile but flew
Faster for embrace than I do.
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று. 1290
138 Saminathan.doc
130. நெஞ்சொடுபுலத்தல்
1. You see, his heart is his alone;
Why not my heart be all my own?
அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது. 1291
2. O heart, you see how he slights me
Yet you clasp him as if friendly.
உறாஅ தவர்கண்ட கண்μn‘ அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறிஎன் நெஞ்சு. 1292
3. You follow him at will. Is it
"The fallen have no friends" my heart?
கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல். 1293
4. You won't sulk first and then submit
Who will then consult you, my heart?
இனிஅன்ன நின்னோடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று. 1294
5. Frets to gain and fears loss in gain
O my heart suffers ceaseless pain.
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு. 1295
6. My itching mind eats me anon
As I muse on him all alone.
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததுஎன் நெஞ்சு. 1296
7. forget shame but not his thought
In mean foolish mind I'm caught.
நாμn‘ மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு. 1297
8. My heart living in love of him
Hails his glory ignoring blame.
எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு. 1298
9. Who support a man in grief
If lover's heart denies relief?
துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சம் துணையல் வழி. 1299
10. Why wonder if strangers disown
When one's own heart is not his own?
தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி. 1300
139 Saminathan.doc
131. புலவி
1. Feign sulk; embrace him not so that
We can see his distress a bit.
புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது. 1301
2. Sulking is the salt of love; but
Too much of it spoils the taste.
உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல். 1302
3. To leave the sulker unembraced
Is to grieve the one sorely grieved.
அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல். 1303
4. To comfort not lady in pout
Is to cut the fading plant at root.
ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று. 1304
5. Pouting of flower-eyed has
To pure good mates a lovely grace.
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
பூஅன்ன கண்ணா ரகத்து. 1305
6. Love devoid of frowns and pets
Misses its ripe and unripe fruits.
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று. 1306
7. "Will union take place soon or late?"
In lover's pout this leaves a doubt.
ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவது தன்றுகொல் என்று. 1307
8. What's the good of grieving lament
When concious lover is not present?
நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி. 1308
9. Water delights in a shady grove
And sulking in souls of psychic love.
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது. 1309
10. My heart athirst would still unite
With her who me in sulking left!
ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம்
கூடுவேம் என்பது அவா. 1310
140 Saminathan.doc
132. புலவிநுμe‘கம்
1. I shrink to clasp you bosom lewd
To the gaze of all ladies exposed.
பெண்ணியலார் எல்லோரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
நண்ணேன் பரந்தநின் மார்பு. 1311
2. He sneezed while we went on sulking
Expecting me to say "live long".
ஊடி யிருந்தேமாத் தும்மினார் யாம்தம்மை
நீடுவாழ் கென்பாக்கு அறிந்து. 1312
3. "For which lady?" she widely cries
While I adorn myself with flowers.
கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீர் என்று. 1313
4. I love you more than all" I said
"Than whom, than whom?" she sulked and chid.
யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
யாரினும் யாரினும் என்று. 1314
5. "In this life we won't part" I told
Her eyes at once with tears were filled.
இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்
கண்ணிறை நீர்கொண் டனள். 1315
6. I said "I thought of you". She left
Her embrace crying "Oft you forget".
உள்ளினேன் என்றேன்மற்று என்மறந்தீர் என்றென்னைப்
புல்லாள் புலத்தக் கனள். 1316
7. I sneezed; she blessed; then changed and wept
"You sneezed now at which lady's thought?"
வழுத்தினாள் தும்மினே னாக அழித்தழுதாள்
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று. 1317
8. I repressed sneeze; she wept crying
"Your thoughts from me you are hiding".
தும்மச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர்உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று. 1318
9. I try to coax her and she remarks
"Your coaxing others thus this marks".
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்குநீர்
இந்நீரார் ஆகுதிர் என்று. 1319
10. I think and gaze at her; she chides:
"On whom your thought just now abides?"
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று. 1320
141 Saminathan.doc
133. ஊடலுவகை
1. He is flawless; but I do pout.
So that his loving ways show out.
இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு. 1321
2. Fading first, love blooms and outlives
The petty pricks that pouting gives.
ஊடலில் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும். 1322
3. Is there a heaven like sulk beneath
Of hearts that join like water and earth?
புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நரியைந் தன்னா ரகத்து. 1323
4. In long pout after embrace sweet
A weapon is up to break my heart.
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை. 1324
5. Though free form faults, one feels the charms
Of feigned release from lover's arms.
தவறில ராயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலி னாங்கொன்று உடைத்து. 1325
6. Sweeter than meal is digestion
And sulk in love than union.
உணலினும் உண்டத அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது. 1326
7. The yielder wins in lover's pout
Reunited joy brings it out.
ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலில் காணப் படும். 1327
8. Shall not our pouting again give
The dew-browed joy of joint love?
ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு. 1328
9. Sulk on O belle of shining jewels!
Prolong O night! our delight swells!
ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாம்இரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா. 1329
10. Bouderie is lovers' delight
Its delight grows when they unite
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின். 1330

1 comment:

Anonymous said...

good points and the details are more precise than somewhere else, thanks.

- Joe